Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
5 شهريور 1385
گفتگوي شوراي جبهه ملي اروپا با كورش زعيم - نشست پالتاكي

  خلاصه مذاکرات جلسه پالتاکی شورای موقت جبهه ملی اروپا ،

یکشنبه ٢٧ اوت ٢٠٠٦  برابر با  پنجم شهریور ١٣٨٥

 

کنفرانس پالتاکی درساعت ٢٠  با شرکت اعضای نامبرده زیرشروع شد .  

حاضران جلسه (به ترتیب واحدهای شرکت کننده): (آلمان) یاسایی ، محمودی ، (ایران) مهندس کوروش زعیم،  (بلژیک) محمودی ، هوشمند، (هلند): جعفری، نظریان، (سوئد): ارجمند، ستاری (عابدی وآهوچشم به عنوان مهمان) ، ( قبرس): مرادی، تقی پور، (ازامریکا به عنوان مهمان): چمن آرا، مهرآسا ، بیژن مهر.

دوستان انگلستان به دلایل مختلف نتوانستند درجلسه حضور بهم رسانند .  

آقای جعفری با خوش آمد به همگی جلسه را آغازنمودند . ایشان توضیح دادند که جلسه امروز به سه قسمت تقسیم می شود. قسمت اول باحضور آقای کوروش زعیم ، سخنگوی جبهه ملی ایران درایران خواهد بود که راجع به تحولات اخیر، ازجمله اعلامیه آقای امیرانتظام راجع به تشکیل کنگره ملی، توضیحاتی خواهندداد و چنانچه حاضران سوالاتی ازایشان داشته باشند می توانند مطرح کنند. درقسمت دوم راجع به پلنوم / کنگره آتی شورای جبهه ملی اروپا (جمپا) صحبت خواهد شد ودرقسمت سوم گزارش تشکیلاتی جلسه /کنفرانس محلی بلژیک (با شرکت آلمان وهلند) به سمع حاضران خواهد رسید .

پس ازرفع مشکل فنی که درامرارتباط اینترنتی با ایران پیش آمده بود وبه دلیل آن صدای آقای زعیم شنیده نمی شد ، قسمت اول جلسه شروع شد. آقای زعیم توضیح دادند که اعلامیه آقای امیرانتظام پس از مذاکره ومشورت کافی با رهبران جبهه ملی به عنوان تنهاراه برون رفت از بن بست سیاسی فعلی صادرگردیده . خودآقای امیرانتظام درجلسه  مشترک شورای رهبری و هیئت اجرائی جبهه ملی ایران که همان روز برگزارشده شرکت نموده واظهارداشته است که صرفا به خاطرمنافع ومصالح کل کشورومردم ایران دراین لحظات بحرانی برای اینکارپیشقدم شده، والا هیچگونه اختلاف نظری با جبهه ملی ندارد .  آقای زعیم اضافه کردند که ازمیان ششصد – هفتصد نفرشخصیتهایی که3 اعلامیه قبلی را امضا کرده بودند ، فقط معدودی هنوزبه تحولات درونی ازداخل رژیم امید بسته اند ، لکن اکثریت قریب به اتفاق آنها دیگرانتظارچنین تحولاتی را ندارند وازکنگره ملی کاملا حمایت می نمایند .

سپس، حاضران جلسه سوالاتشان رامطرح نمودند . آقای زعیم درچند نوبت به سوالات پاسخ گفت . درپاسخ به این سوال که آیا کنگره پیشنهادی فقط برای جمهوریخواهان است ویا نحله های سیاسی دیگر، ازجمله مشروطه خواهان، نیز می توانند درآن شرکت نمایند، اظهارداشت که جبهه ملی خود جمهوری خواه است وبراین مساله تاکید می کند ، لکن کنگره منحصر به جمهوری خواهان نخواهد بود و جریانهای سیاسی دیگر نیز باید بتوانند درآن شرکت نمایند . ایشان همچنین درپاسخ به سوالات دیگر، به ترتیب، جواب دادند که حزب ملت ایران وچند حزب وسازمان سیاسی دیگر درکنار جبهه ملی می باشند وازاعلامیه موردبحث پشتیبانی می نما یند . جبهه ملی با دفترتحکیم وحدت نیز رابطه خوب ونزدیکی دارد ، زیرا معتقداست که ارتباط با دانشجویان پیشروبرای پیشبردآرمانهای جبهه ملی بسیارمهم است . درمورداینکه چرا تصمیم به برگزاری کنگره ملی اینقدر به طول انجامید وچه کسی را باید مسوول تاخیر آن دانست ، آقای مهندس اظهار داشتند که کس خاصی مسوول تاخیرآن نیست وخود آقای امیرانتظام بارها دربرابراعلام زودرس آن هشدارداده اند، ولی اکنون معتقدند که زمان آن فرارسیده وباید هرچه سریعترتدارک آنرا دید .  به گفته آقای زعیم درنظراست که ظرف چندروزآینده، متن اعلامیه به سازمان ملل فرستاده شود.

آقای مهندس زعیم، درضمن ازکارموثروسودمند سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج ازکشورستایش کردند وازجمله گفتند که "شاید شما خودتان متوجه اهمیت کاری که می کنید نباشید ، ولی وجود شما برای ما مایه پشتگرمی فراوان است وما رادرادامه راه دشواری که درپیش داریم ثابت قدم ترمی کند . همینطور، ازلحاظ اطلاع رسانی نیز، وجودشما بسیارموثرمی باشد، چون بسیاری ازاطلاعات با اهمیت ، وحتی دریافت پیامهای ما توسط دیگران که درداخل کشور امکان آن نیست ، ازطریق سایتهای سازمانهای خارج ازکشور قابل دسترسی می گردد". 

پس ازسپاسگزاری کلیه حاضران ازتوضیحات واطلاعات آقای مهندس زعیم ، ایشان خداحافظی نموده وباآرزوی موفقیت برای جبهه ملی خارج ازکشورجلسه را ترک کردند .  

راجع به قسمت دوم نظرخاصی داده نشد وبرنامه قبلی دایربه برگزاری کنگره جمپا دریکی ازماههای پاییزکماکان برقراراست . درواقع جلسه رایزنی یادشده دربلژیک نیز درهمین ارتباط بوده است . آقای جعفری توضیح دادند که این یک جلسه محلی بلژیک بوده که دوستانی چند ازهلند وآلمان نیز درآن شرکت کرده اند ودرضمن راجع به کنگره آتی جمپا واحیانا برگزاری یک پیش کنگره (پلنوم) نیز صحبت کرده اند و به همین جهت اطلاعیه خاصی قبلا راجع به آن صادرنگردیده است. ایشان اضافه کردند که دوستان آلمان درجلسه بلژیک مطرح کرده اند که محلی را درکلن برای روزهای شنبه ویکشنبه، ٧  و٨  اکتبرآینده ، رزرو کرده اند ونظر به اینکه شهرکلن ازلحاظ مسافت برای همه واحدها نقطه مناسبی است پیشنها دمی شود که این محل واین تاریخها برای  پیش کنگره یادشده ازطرف حاضران تصویب شود واگردوستان نظری دراینمورددارند مطرح کنند .

نظربه اینکه مخالفتی با این پیشنهادنشد ، محل وتاریخهای مذکورتصویب شده اعلام گردید .

همینطور، گفته شد که گرایشهایی ازجانب جمهوری خواهان ملی وسوسیالیستهای مصدقی برای پیوستن به جبهه ملی مشاهده گردیده وپیشنهاد شد که اعضای شورای موقت جمپا با اعضای این گروهها تماس گرفته وباب مذاکره راباآنها آغازنمایند .

 آقای چمن آرا ازامریکا ضمن خداحافظی ازشرکت کنندگان درجلسه پالتاکی ازفعالیت و همکاری وهمآهنمگی بین واحدهای جمپا ستایش و تحسین نموده و آرزوکردند که درامریکا هم چنین وضعیتی جامه عمل به خود بپوشد .  

سپس آقای جعفری ضمن اعلام ختم جلسه اعلام کرد که تاریخ جلسه بعدی حداکثرتا یک هفته بعد اعلام خواهدشد وسعی خواهد شد که با مشورت دوستان روزها ی ثابتی برای جلسات پالتاکی درنظرگرفته شود تا مشکلی برای شرکت کنندگان ازکشورهای دورونزدیک ایجادنشود .   

جلسه درحدود ساعت  ٥ /٢٢  با پخش سرود ملی ایران خاتمه یافت .  

بازدید صفحه: 1394
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد