Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
20 آبان 1391
گراميداشت سالمند ايراني - كورش زعيم

گراميداشت سالمند ايراني

كورش زعيم

آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه، سالمندان و كودكان هستند. حكومت هاي استبدادي معمولا كمترين توجه را به دو قشر آسيب پذير دارند. ذهنيت نانوشته اينست كه اين بخشهاي جامعه به گونه اي سربار هستند، زيرا هيچكدام كار نمي كنند و سودي ملموس براي جامعه و حكومت ببار نمي آوردند. اين حكومتها فراموش مي كنند كه اين سالمندان بوده اند كه جامعه را تا به اينجا رسانده اند، و بدون توجه و گراميداشت آنان، جامعه انگيزه خود را از دست مي دهد، زيرا آينده خود را همانند سالمندان تنها و فراموش شده و در ناتواني و تنگدستي مي بيند. و اين كودكان هستند كه با آموزش و پرورش خوب مي توانند آينده ساز جامعه باشند، و جامعه بدون آنان مي ميرد.

يك برنامه جامع پشتيباني از اين دو قشر آسيب پذير، كه جامعه به هر دو گروه سخت مديون است، بصورت قانون در ايران آينده تصويب و به اجرا در خواهد آمد. چكيده قانون پيشنهادي كه در واقع صورت تكميلي نسبت به قانونهاي موجود، كه با وجود كاستي هاي بسيار، باز بصورت ناقص و گاه ناهنجار اجرا مي شوند دارد، بشرح زير است: 

يك : سالمندان ايران

در ايران آينده، هيچ سالمندي هرگز نيازمند دارو، درمان، سرپناه، خوراك، آموزش و وسايل تفريح و سرگرمي نخواهد بود. سالمندان به پاس خدماتشان به جامعه، گرامي ترين شهروندان بشمار خواهند آمد و احترام و فراهم آوري نيازهايشان از وظايف مهم دولت خواهد بود.

بنا به تعريف، شهروندي سالمند خوانده مي شود كه به سن قانوني بازنشستگي كشوري رسيده باشد كه اكنون شست و پنج سال پيش بيني شده است. طبق آمار رسمي، اكنون حدود 7% جمعيت ايران، يعني حدود پنج ميليون تن سالمند 65 سال به بالا در كشور هستند كه فقط حدود يك ميليون تن آنان زير پوشش حمايتي حداقلي سازمان بهزيستي قرار گرفته اند. ميزان پوشش حمايتي و خدماتي كه ارائه مي شود به هيچوجه شايسته يك سالمند ايراني نيست. بسياري از سالمندان هستند كه براي ادامه زندگي به دستفروشي يا كارهاي سنگين يا گدايي دست مي زنند، روزها در خيابانها سرگردانند و شبها را در خيابان يا زير سرپناهي مشابه لانه جانوران مي گذرانند. در ايران آينده، سالمند ايراني از گرامي ترين قشرهاي جامعه خواهد بود و زير پوشش حمايتي كامل دولت قرار خواهد گرفت.  

حقوق بازنشستگي:

همه سالمنداني كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده باشند، در صورتيكه مشمول حقوق بازنشستگي برآمده از شغل يا شغل هايشان نباشند، به شرح زير رده بندي و پشتيباني خواهند شد:

1. آنان كه حقوق بازنشستگي آنان، يا درآمد ناشي از پس انداز يا سرمايه گذاري(هاي) آنان، براي پوشش دادن به يك زندگي در آسايش بسنده باشد.

2. آنان كه حقوق بازنشستگي برآمده از شغل آنان كمتر از حداقل دستمزد قانوني مصوب در كشور باشد، درآمدي بسنده از پس انداز يا سرمايه گذاري(هاي) خود نداشته باشند و زير پوشش مالي داوطلبانه خانواده خود نيز نباشند، ماهانه مبلغي معادل مابه التفاوت درآمدش و حداقل دستمزد قانوني افراد شاغل، از دولت دريافت خواهند كرد.

3. سالمنداني كه مشمول حقوق بازنشستگي نمي شوند و هيچ درآمدي از هيچ منبع دولتي يا خانوادگي ندارند و براي زنده ماني مجبور به انجام شغل هاي نامناسب مانند دستفروشي خياباني، كارهاي بدني يا گدايي باشند. اين گروه از سالمندان ماهانه مبلغي معادل حداقل دستمزد كارگري از دولت دريافت خواهند كرد. اكنون بيش از يك سوم سالمندان ايران از هيچ حقوق بازنشستگي يا مستمري برخوردار نيستند.

تندرستي، درمان و دارو:

1. همه سالمنداني كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده باشند، بدون استثناء زير پوشش بيمه دارو و درمان قرار مي گيرند. بيمه تامين اجتماعي، بي توجه به اينكه سالمند شاغل بوده يا نبوده، سابقه بيماري داشته يا نداشته، و بيمار هست يا نيست، او را زير پوشش كامل بيمه دارو و درمان پزشگي و بيمارستاني قرار خواهد داد. اكنون 30% سالمندان ايراني از هيچگونه بيمه برخوردار نيستند و 70% ازهرگونه بيميه تكميلي بي بهره اند.

2. هيچ شركت بيمه دولتي يا خصوصي كه در ايران اجازه فعاليت مي گيرد، بر خلاف روش معمول كنوني، حق نخواهد داشت يك شهروند سالمند را به علت كهولت از پوشش بيمه محروم نمايد يا از فروش بيمه يا تمديد بيمه درماني يا بيمه مكمل او خودداري ورزد.

3. همه سالمندان مشمول معاينه كامل پزشگي دستكم سالانه بطور رايگان خواهند بود.

مسكن و خوراك:

همه سالمندان كشور سزاوار داشتن مسكن مناسب براي استراحت و خدمات بهداشتي و خوراك بسنده و مناسب مي باشند.

1. همه سالمنداني كه بهر دليل نتوانند يا نخواهند در كنار خانواده خود زندگي كنند، يا خانواده هاي آنان نتوانند هزينه خانه سالمندان را براي اقامت آنان بپردازند، بشرط اينكه خود توان مالي مسكن و هزينه هاي جاري خود را نداشته باشد، در صورت ناتواني جسمي در خانه هاي دولتي سالمندان، و در غير اين صورت در خوابگاههاي همگاني دولتي اسكان داده خواهند شد.

2. خوابگاههاي همگاني رايگان از سوي دولت به تعداد مناسب با همه گونه امكانات رفاهي از جمله گرمابه، لباسشويي، آشپزخانه همگاني و كابينت براي جامه و لوازم، وسايل ارتباطي و تفريحي مانند تلويزيون و بازي هاي ورزشي و فكري و كتابخانه و غيره در همه شهرها فراهم خواهد شد. اين خوابگاهها ويژه سالمنداني خواهد بود كه تحرك و توان كافي براي انجام امور شخصي خود را داشته باشند، ولي امكانات مالي يا خانوادگي براي زندگي مستقل را نداشته باشند.

3. خانه هاي دولتي سالمندي با همه امكانات بهداشتي و رفاهي همراه با تامين خوراك و خدمات پزشگي و انواع سرگرمي ها بطور رايگان ويژه سالمنداني خواهد بود كه توان رسيدگي به امور شخصي خود را نداشته و نياز به پرستار يا مددكار داشته باشند. اين خانه هاي سالمندان براي سالمنداني خواهد بود كه خود يا خانواده شان توان مالي پرداخت هزينه خانه سالمندان را نداشته باشند يا از سالمندان بي بضاعت، فقير يا خيابانخواب باشند.

در همه موارد بالا، سازمان بهزيستي كه مسئوليت اين تشكيلات را خواهد داشت، بررسي هاي توان مالي و شرايط خانوادگي سالمندان را توسط كارشناسان خود انجام خواهد داد.

4. از آنجا كه سالمندان از توانايي جسمي كمي برخوردارند و شمار زيادي از آنان بايد با عصا يا صندلي چرخدار جابجا شوند، همه پياده روها، برخلاف اكنون كه فقط براي نمايش و بسيار ناقص و فقط در برخي خيابانها انجام مي گيرد، شيب ملايم براي صندلي چرخدار خواهند داشت و همه ساختمانهاي دولتي داراي آسانسور ويژه سالمندان و معلولان و در جاهايي كه نصب آسانسور ممكن نيست پلكان ها داري نرده و دستگيره خواهند بود.

خدمات رايگان براي سالمندان:

يكي از بزرگترين دشواري هاي سالمندان تنهايي،‌ بي برنامگي، ناتواني در اجراي برخي كارهاي مورد علاقه خود، بي پولي و افسردگي است. براي جبران اين محروميت ها برنامه هاي زير اجرا خواهد شد:

1. آشپزخانه هاي همگاني در همه برزن هاي شهر براي ارائه سه وعده خوراك رايگان به سالمندان فراهم خواهد آمد. اكنون بسياري از سالمندان فقط براي تامين خوراك خود در خيابانها به سوي مردم دست دراز مي كنند و اين ننگ يك جامعه انساني و پوياست. افزون بر سالمندان، اين آشپزخانه ها بروي همه افراد بي بضاعت و نيازمند باز خواهد بود.

2. خدمات جابجايي شهري مانند اتوبوس و مترو براي سالمندان رايگان خواهد بود. جابجايي برون شهري، مانند مسافرتهاي درونكشوري، چه زميني، راه آهن يا هوايي، نيم بها خواهد بود.

3. ورود به سينماها، تماشاخانه ها، مسابقه هاي ورزشي، موزه، كتابخانه، باغ وحش، استخرها، باشگاه هاي ورزشي و غيره كه متعلق به دولت يا نهادهاي دولتي باشد براي سالمندان آزاد و رايگان خواهند بود. بنگاه هاي تفريحي كه متعلق به بخش خصوصي باشند، با تشويق دولت، ساعت هاي خلوت خود را براي استفاده سالمندان اعلام نموده سالمندان را با تخفيف عمده يا رايگان خواهند پذيرفت.

4. تحصيل دانش توسط سالمندان در هر مقطع، از دبستان تا دانشگاه، براي همه سالمندان در همه نهادهاي آموزشي دولتي بدون هيچگونه آزمون ورودي امكانپذير و رايگان خواهد بود.

5. آموزش هرگونه هنر يا فن، در همه آموزشگاههاي هنري و فني دولتي براي سالمندان رايگان

اشتغال سالمندان:

1. تعيين كردن حداكثر سن براي استخدام و تبعيض سني ممنوع خواهد بود. هر كس بايد بر پايه شايستگي و توانايي و كارآمديش استخدام شود. ما باور داريم كه برخي مردم در 60 سالگي يا كمتر سالمند مي شوند و برخي در 80 سالگي هم توان كافي و كامل براي كار دارند. سالمند بود بستگي زيادي به تندرستي تني و ذهني دارد.

2.دولت موظف خواهد بود كه براي هر سالمند كه خواهان كار كردن باشد، كاري مناسب دانش، تجربه يا مهارت هاي سالمند پيدا كند. در صورت اشتغال سالمند، تغييري در شرايط حقوق و مزاياي بازنشستگي او رخ نخواهد داد و بريده يا كم نخواهد شد.

 3. بازنشستگي اجباري در رشته هاي دانشيك، تدريس، پژوهشي يا مديريتي ممنوع خواهد بود.

يادداشت:  شرح كامل طرح پشتيباني از سالمندان كشور تكميل و جداگانه منتشر خواهد شد.

كورش زعيم

تهران- 2 امرداد 1391 (23 ژوئيه 2012)

بازدید صفحه: 3315
 با درود گرامی همیهن دقیقا ، در ایران زمین این چنین میباشد که در نوشتار بیان نمودهاید ، گر چه بر کسی پنهان نیست ، ایران کشوری ثروتمند و به غیر از نفت دارای معادن پر ارزش دیگری میباشد ، ولی نظام حاکم منفور جمهوری اسلامی ، که عدالت !!! سخن میگویند ، تنها حساب های بانکی خود را پر کردهاند ، که اگر خدمت امام زمان رسیدند !! بینالمال چپاول شده را تقدیم ایشان بکنند !! جایی که مجتبی خامنه ایی که خانمشان باردار نمیشدند ،، باید میلیون ها دلار خرج کنند ،، که اسپرم شان قدرتمن شود ،، آنجا کشورهای خارجی ضرر ندارند !! گفتار زیاد میباشد شاید که خودم هم در آتیه یک کتاب بنویسم ، تنها برای دردهای درون را رها کردن یک ایران سپاس پاینده ایران برافراشته باد پرچم ۳ رنگ شیرو خورشید نشان
شهره ناطقی
ما در اينجا به كسي يا سازماني توهين نمي كنيم و حدس هاي خود را با قاطعيت بيان نمي كنيم؛ ولي من درد و ناراحتي شما و دهها ميليون ايراني ديگر را درك مي كنم.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد گمان می کنم پس از دستیابی شوروی به موشکهای قاره پیما در اواخر دهه 1960 ،تغییر دکترین دفاعی امریکا ازدکترین انتقام گسترده(که طراحش جان فاستر دالس بود)به دکترین واکنش انعطاف پذیر(مقابله با حمله شوروی به اروپای غربی توسط به ترتیب:سلاحهای متعارف ،سلاحهای اتمی تاکتیکی مستقر در اروپای غربی ،سلاحهای اتمی میانبرد برای هدف قرار دادن بخش اروپایی شوروی و در مرحله اخر استفاده از سلاحهای اتمی استراتژیک امریکا)با طراحی هنری کیسینجر که در زمان لیندون جانسون مشاور نیمه وقت کاخ سفید بود انجام شد. با سپاس
سعید
همينطور است. با افزايش قدرت نظامي شوروي و پيشرفت تكنولوژي در امريكا، بويژه دقت در هدفگيري و رديابي، روش پژوهش، تحليل و روزآمدسازي امكانات و راهكارها بكار گرفته شد.

با عرض سلام واحترام به جناب اقای زعیم : با تشکر ازشما که چنین مطالبی را در موقع مناسب و درروز گرامیداشت ها می نویسیدوتنظیم میکنید. با تشکروسپاس به امید اینده ای روشن
محمد حاتمی میلانلو
من از شما سپاسگزارم كه اينها را مي خوانيد و من را تشويق مي كنيد. من باور دارم كه با شعارهاي زنده باد مرده باد و سرنگون بايد گردد و مشابه آن نمي شود يك كشور را اداره كرد. بايد با چنته اي پر، آماده بود.

با عرض درود فراوان همانطور که دوستان میدانند وضع اقتصادی مملکت بسیار آشفته شده است نظام از لحاظ بین المللی منزوی شده و تحریم های فلج کننده و سایه جنگ بر سر حکومت سنگینی می کند آیا در چنین شرایطی امکان دارد که حکومت مجددا روی به اصلاح طلبان بیاورد؟زمزمه های حضور آقایان عبدالله نوری و شاید خاتمی در انتخابات میرود در صورت حضور اصلاح طلبان نظرتان نسبت به حضور آن ها چیست؟تجربه نشان داده که هرگاه حکومت در خطر می افتد روی به سوپاپ اطمینان خود یعنی اصلاح طلبان خواهد آورد اما مردم دیگر به این گروه اعتمادی ندارند. با سپاس
hossein bodaghi
پرسش شما مانند پيام هاي 007 است، خود خودش را از بين مي برد. يعني شما انتظار تصميم خردمندانه از اين حكومت داريد؟ اگر در اين سه دهه متوجه نشده اند كه چه شده و چه كرده اند، حالا يك دفعه به فكر مي افتند كه اصلاح طلبان بهترند يا كس ديگري؟ اصلاح طلبان شخصيت هاي محترمي را در ميان خود دارند، ولي آزمايش خود را از سال 1376 تا كنون داده اند. آنان يك ويروس باورهاي كوركورانه دارند كه نمي گذارد از خردشان بطور كامل بهره ببرند. بهمين دليل، برخي اعضايشان وقتي بخود مي آيند و از اين ويروس خود را رها مي كنند، 180 درجه چرخش مي كنند.

با درود به شما جناب استاد زعیم جناب استاد اگر ممکن است درمورد علت انتخاب مک نامارا کمی توضیح دهید و همچنین نفوذ پذیری بوش پدر؟ با سپاس
سعید
ماك نامارا را بسياري مردم به علت هياهويي كه عليه جنگ ويتنام بر پا شده بود بخوبي نشناختند. مك نامارا كه از بخش خصوصي با اصرار جان كندي به وزارت دفاع رسيد، تغييراتي بنيادين در سامانه و حتا انديشه دفاعي امريكا داد كه هنوز پا برجاست. يكي از مهمترين كارهاي او تغيير سيستم تصميم گيري استراتژيك از بحث هاي شفاهي و اظهارنظرهاي سليقه به تحليل علمي بود كه هنوز پا بر جاست. او سيستم دفاعي را از واكنش گسترده برنامه ريخته شده به واكنش خمپذير متناسب با خطر تغيير داد. اين چيزها و ديگر كارهاي او، وي را در ديد من برجسته مي كند. درباره بوش، من منظورم بوش پسر بود، من واژه (پدر) را توجه نكردم. بوش پدر يكي از باتجربه ترين رييس جمهورهاي امريكا بود كه در همه زمينه هاي سياست بين الملل خدمت كرده و تجربه كرده بود. شناخت خوبي از عملكرد سازمان ملل و رقيبان امريكا، چين و روسيه داشت و با ريگان جفت قدرتمندي را تشكيل مي دادند. بوش محبوبيت زيادي در افكار عمومي امريكا داشت، از آغاز كار كه نماينده مجلس و سپس سناتور شد، و همين باعث تصميم گيري هاي قاطع او بود. چيني ها و روسها از او هم مانند ريگان حساب مي بردند و سربسرش نمي گذاشتند.

درود بر شما این طرح های را که میخوانم الگوی کشورهای اروپای غربی به یادم می آید(کم وبیش) ولی یک مشکل که اجرایی شدن این طرح ها رو برخلاف اروپای غربی مشکل میکنه بحث مالیات است مثلا دانمارک تا نصف در آمد سرمایه داران یا هر نوع قشری رو مالیات میگیره ولی در ایران مردم از مالیات دادن در هراس اند ماجرای کارخانجان سپاهان که یاد شما است؟ فکر نمیکنید باید یک فکر برای سیستم مالیاتی کشور کنیم؟ با احتساب اینکه از نقت وگاز نخواهیم برای خرج کردن استفاده کنیم وبرای رونق صنایع استفاده کنیم؟ کتاب طرح ریزی کارخانه تجدید چاپ نشده؟ جایی برای پیدا کردن این کتاباست؟
منصور
آقاي منصور گرامي، شما زدي توي خال! سامانه مالياتي ما يك ننگ بزرگ براي كشور است. فكر مي كنم نابخردترين آدم ها در دنيا هم نمي توانستند سيستم مالياتي كشورشان را اينگونه برنامه ريزي كنند و اداره كنند. آري ما برنامه اي براي زير و رو كردن سيستم مالياتي و روش دريافت ماليات داريم كه من در سخنان و مصاحبه هايم به آن اشاره كرده ام، ولي در زمان خود آن را منتشر خواهم كرد.

با درود به شما جناب استاد زعیم 1.جناب استاد به نظر شما در میان مقامات پیشین امریکایی که در ذیل به ان اشاره کرده ام کدام شخصیتها و به چه دلیلی از نظر شما هوشمند بوده اند و نقش بزرگ و عمده ای در زمان خود بازی کرده اند؟ کاندولیزا رایس،مادلین البرایت،وارن کریستوفر،ژنرال برنت اسکوکرافت، جیمز بیکر،ژنرال الکساندر هیگ،رابرت مک نامارا، 2.جناب استاد نظر شما درباره پرزیدنت ریگان و جرج بوش(پدر)چیست؟ با سپاس
سعید
1- مك نامارا سليقه من است. الكسندر هيگ فرصت نيافت، ولي مي توانست حتا يك رييس جمهور تاثيرگذار باشد. رايس هم فرصت نيافت چون خيلي آكادميك مي انديشيد و تزوير يك وزير خارجه را نداشت. 2- من ريگان را يكي از تاثيرگذارترين و موفق ترين رييس جمهورهاي معاصر امريكا مي دانم. بوش پدر خيلي نفوذپذير بود.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد