Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
20 آبان 1391
طرح پشتيباني از كودك ايراني - كورش زعيم

پشتيباني از كودك ايراني

كورش زعيم

همه كودكان ايران بايستي دوران كودكي خود را در شرايط خوب خوراك و مسكن و امنيت كامل به سر ببرند و از آموزش و پرورش رايگان و اجباري برخوردار باشند. در صورتيكه پدر و مادر كودك نتوانند يا نخواهند مراقبت و آسايش و تندرستي كودك را فراهم كنند، جامعه وظيفه دارد در امور خانواده دخالت كند. كودك طبق تعريف قانون ايران، از نوزادي تا سن 15 سال خواهد بود. سن بلوغ قانوني براي پسر و دختر 18 سال  خواهد بود و كودك در اين سن يك شهروند مستقل و تصميم گيرنده و داراي حق راي خواهد بود.

يك: قانون هاي همه گير

قانون ها و مقررات زير در ايران مصوب و اجرا خواهد شد:

1. كنوانسيون بين المللي حقوق كودك مصوب 20 نوامير 1389، سازمان ملل.

2. پروتكل اختياري منع استفده از كودك در جنگ يا درگيري هاي مسلحانه مصوب 25 مه 2000.

3. پروتكل اختياري منع فروش و خريد كودك، استفاده در روسپيگري و توليد عكس و فيلم لختي مصوب 25 مه 2000. اينگونه بزه ها در ايران جزوي از "قانون ملي جنايت عليه بشريت" ايران خواهد شد.

4. آموزش اجباري و رايگان دبستاني و دبيرستاني، از هفت تا پانزده سالگي، آموزش رايگان دبيرستاني يا هنرستاني فن و هنر براي 15 تا 18 سالگي برقرار خواهد بود.

5. كودكستان هاي دولتي رايگان براي كودكان 3 تا 6 سال براي خانواده هايي كه طبق بررسي كارشناسان بهزيستي توان يا صلاحيت پرورش درست آنان را ندارند، براي جلوگيري از بدآموزي كودكان در اين سالهاي حساس كه شخصيت كودكان شكل مي گيرد، فراهم و اجباري خواهد بود.

6. آموزش رايگان دانشگاهي يا پرداخت كمك هزينه بسته به امكانات مالي دانشجو. وام هاي درازمدت بي بهره براي تحصيلات دانشگاهي با بازپرداخت تدريجي پس از پايان تحصيلات و اشتغال دانشجو.

7. همه كودكاني كه در ايران زندگي مي كنند، از شهروند تا مهاجر قانوني يا غيرقانوني مشمول قانون هاي بالا خواهند بود. موقت يا غيرقانوني بودن باشندگي پدر و مادر كودك در ايران، خود كودك را غيرقانوني نمي كند و بايستي از همه موهبات شهروندي ايران برخوردار   باشد.

دو: كودكان كار و كودكان خياباني

در ايران آينده، قانون بين المللي منع كار كودكان زير 15 سال كه ايران اكنون هم به آن متعهد است بطور كامل اجرا خواهد شد.  طبق مادهٔ ۱۳۸   سازمان جهانی کار، ممنوعیت کار برای کودک تا سن پانزده سالگی تعیین شده است. همین کنوانسیون اجازه مي دهد کودکان از سن چهارده سالگی هفته‌ای دوازده ساعت به کار سپید، که کار شیفتی و شبانه نباشد، گماشته شوند. در ايران در تخلف از اين قانون و بعلت بي اعتنايي دولت به سرنوشت كودكان، در روستاها آنان به كارهاي سخت و سنگين بدني و در شهرهای بزرگ کشور کودکان حتا از 4 سالگي به كارهاي سخت، مانند فروشندگي خياباني يا گدايي وادار مي شوند كه افزون بر محروميت از آموزش و بهداشت و مراقبت، آنان را با خطرات جاني روبرو مي كند. خيابانگردي كودكان آنان را طعمه گروههاي بزهكار براي قاچاق، فروش مواد و در نتيجه بي سوادي و اعتياد مي كند. اكنون بيش از پنج ميليون كودك بين 10 تا 15 سال در كشور وجود دارند كه از رفتن به مدرسه محروم هستند و بيشتر آنان به كارهاي سخت بدني يا گدايي گماشته مي شوند.

 براي رفع اين معضل اجتماعي گامهاي زير اجرايي خواهد شد:

1. كودكاني كه در خيابانها به گدايي و فروشندگي وادار مي شوند، بي درنگ و با مهرباني توسط ماموران شهرباني يا شهرداري دستگير و به كانونهاي سرپرستي كودكان بيخانمان تحويل خواهند شد.

2. در كانونهاي سرپرستي كودكان بيخانمان، كودكان پس از شستشو و تعويض جامگان، معاينه پزشگي شده و در خوابگاه كانون اسكان داده خواهند شد. اين كانون ها موظف هستند كودكان را به نزديكترين كودكستان، دبستان يا دبيرستان معرفي و با هزينه دولت نامنويسي كنند. در كانونهاي كودكان بيخانمان، همه وسايل آموزش، ورزش و بازي و تفريح كودكان زير نظر كارشناسان و آموزگران فراهم خواهد بود.

3. خانواده هاي كودكان بيخانمان تحت سرپرستي دولت، در صورت مراجعه براي بازپس گيري كودكان خود بايد مراحل زير را بگذرانند:

            آ. مصاحبه با مددگران براي پي بردن به مسائل خانواده.

ب. در صورت اعتياد پدر يا مادر يا هردو، آنان بيدرنگ بازداشت و به بيمارستان براي ترك اعتياد با هزينه دولت معرفي خواهند شد. پس از ترك اعتياد، در صورت نداشتن مهارت يا سواد براي كار، آنان به مراكز آموزشي معرفي خواهند شد تا پس از كسب مهارتهاي لازمي به بازار كار معرفي شوند.

ج. در صورتيكه مسئله خانواده فقر يا بيكاري پدر يا مادر باشد، آنان زير پوشش بيمه بيكاري قرار خواهند گرفت و براي تحويل كودك خود، از آنان تعهد كتبي براي فرستادن كودك به مدرسه و خوشرفتاري و خودداري از وادار كردن كودك به خيابانگردي با پيامد پيگرد قانوني اخذ خواهد شد.

 د. در صورتيكه خانواده تحت كنترل گروه هاي تبهكار باشند، موضوع براي پيگيري به اداره آگاهي ارجاع و تا پايان بررسي ها و دستگيري تبهكاران، كودك در سرپرستي دولت باقي خواهد ماند.

4. با تبهكاراني كه كودكان را وادار به ترك مدرسه و گدايي يا فروش خياباني مي كنند، طبق "قانون ملي جنايت عليه بشريت" ايران كه متن پيشنهادي آن تدون و جداگانه منتشر خواهد شد، رفتار خواهد شد. بازداشتن كودكان از رفتن به مدرسه و وادار كردن آنان به گدايي يا خيابانگردي (فروش كالا يا تن) جزو جنايات درجه اول كشور بشمار خواهد آمد.

5. كودك آزاري، چه بصورت تنبيه بدني و چه تجاوز جنسي، توسط اولياء و يا توسط ديگران، يكي از سنگين ترين جرم هاي كيفري كشور  خواهد بود.

6. كودك دزدي، فروش كودكان، قاچاق كودك يا واداركردن كودك به روسپيگري مشمول "قانون ملي جنايت عليه بشريت" و مشمول سنگين ترين مجازاتها خواهد بود.

7. هرگونه تنبيه بدني كودك چه با زدن يا كشيدن مو يا با تحقير و توهين كودك توسط هر كس در هر كجا مطلقن ممنوع خواهد بود.

سه: كودكان معلول

كودكان معلول كودكاني هستند كه از يك يا چند توان بينايي، شنوايي، گويايي يا جنبندگي محروم باشند. كودكاني كه نقص عضو دارند، چه نقص عضو مادرزادي و چه بعلت تصادم، از بالاترين خدمات درماني، نگهداري و آموزشي برخوردار خواهند بود. كودكاني كه دچار معلوليت ذهني باشند هم تحت اين قانون تحت حمايت كامل و بي قيد و شرط دولت خواهند بود. خانواده ها خواهند توانست با نگهداري آنان در خانه از همه خدمات دولت براي درمان و آموزش و تامين وسايل توانبخشي يا بهبود دهنده رايگان استفاده كنند.

1. كودكان معلولي كه به كانونهاي پرورشي دولتي سپرده مي شوند، از شرايط آسايش و رسيدگي مادرانه كامل برخوردار خواهند بود. اين امكانات، افزون بر خورد و خوراك مناسب و تقويتي، و آسايش در خواب و بازي هاي كودكانه، كاربرد آخرين دانش و تكنولوژي براي بهبود شرايط معلوليت كودكان خواهد بود.

2. كودكان معلول جسمي (در صورتيكه سن آنان اقتضاء كند) و كودكان معلول ذهني (همراه با پدر يا مادر يا مددكار مسئول) مي توانند از كليه امكانات و تاسيسات ورزشي، تفريحي، فرهنگي دولتي رايگان بهره ببرند. استفاده از هرگونه وسيله جابجايي شهري و كشوري براي كودك معلول رايگان و براي همراه معلول نيم بها خواهد بود. اين امتيازات شامل معلولان بزرگسال هم خواهد بود.

3. همه نهادهاي دولتي و شبه دولتي موظف خواهند بود كه تاسيسات خود را براي استفاده معلولان، چه كودك و چه بزرگسال، مناسب سازند. هيچ معلولي نبايد از دسترسي به امكانات و خدمات شهري و دولتي محروم باشد.

4. كودكان معلول از پوشش كامل و بي قيد و شرط بيمه درماني و بيمه مكمل براي همه گونه نياز پزشگي و بيمارستاني برخوردار خواهند بود.

5. همه كودكان معلول تحت آموزش هاي ويژه براي افزايش توانمندي آنان قرار خواهند گرفت.

6. دولت موظف خواهد بود كه كودكان معلول را از همه امكانات آموزشي و تحصيل در همه رده هاي كودكستان، دبستان، دبيرستان و دانشگاه تا هر درجه و هر چند سالي كه مايل باشند، بطور رايگان برخوردار نمايد.

چهار: مراقبت از كودك

1. زنان شاغل باردار، از شش ماهگي تا زايمان حق استفاده از مرخصي سه ماهه زايمان با حقوق را دارند. پس از زايمان والدين، در صورت نياز، حق درخواست كمك هزينه زا دولت براي مراقبت از نوزاد تا 9 ماهگي را خواهند داشت.

2.هر كودك حق استفاده از مراقبت روزانه و مستمر را چه در خانواده و چه در نهادهاي آموزشي و پرورشي دارد. اين مراقبت هاي روزانه براي اوليايي كه شاغل هستند مي تواند در كودكستان ها يا گروههاي مراقبت تشكيل شده ميان خانواده ها در خانه و گروه هاي بازي انجام گيرد.

3. در خانواده هاي تك نفره كه مراقبت از كودك توسط مادر يا پدر به تنهايي انجام مي شود و ولي كودك بايستي براي ساعاتي يا تمام روز كار خود را براي مراقبت از كودك ترك كند، يا اگر ولي بايستي براي مراقبت از كودك هنگام كار از پرستار استفاده كند، و يا اگر ولي كودك بيكار باشد، او مي تواند از دولت درخواست كمك هزينه براي مرقبت كودك را بنمايد. ميزان كمك هزينه بستگي به توان مالي ولي يا خانواده خواهد داشت.

4. در صورتيكه كودك مورد مراقبت زير 3 سال داشته باشد، پدر يا مادر كودك مي توانند براي مراقبت از كودك مرخصي مراقبت از كودك در خانه گرفته و براي جبران درآمد از دست رفته درخواست كمك هزينه كنند.

5. تمام كودكان ايراني و آنان كه فقط در ايران بطور دائم يا موقت، چه قانوني و چه غيرقانوني، زندگي مي كنند، حق دارند از مراقبت و شرايط امن و مناسب پرورش و آموزش درست و خوب برخوردار باشند. در صورت ناتواني پدر و مادر در مراقبت و تامين امنيت، آسايش و تندرستي كودك خود، دولت حق دخالت در مشكلات خانواده را خواهد داشت. مراقبت از كودك مرز سياسي يا تابعيت نمي شناسد.

6. وزارت آموزش و پرورش موظف است كه در همه مراكز آموزشي براي كودكان تا سن 15 سال، حداقل خوراك مقوي لازم براي تندرستي كودك را تضمين نمايند. در كودكستان و دبستان دخالت و راهنماي براي خورد و خوراك كودك در خانه، و مكمل آن در مدرسه، اجباري خواهد بود. تندرستي روان و تن كودكان از الويت اول در وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي برخوردار خواهد بود.

يادداشت:

در ايران آينده، كودك ايراني گرانبهاترين عضو جامعه خواهد بود و همه امكانات براي پرورش و آموزش، امنيت و تندرستي رواني و تني، و ايجاد فضاي سالم بازي و ورزش رايگان فراهم خواهد شد. از خوانندگان گرامي دعوت مي شود كه ديدگاههاي سازنده خود را براي تكميل اين پيشنهاد ارائه دهند.

كورش زعيم

تهران - 7 امرداد 1391 (28 ژوئيه 2012)

بازدید صفحه: 5653
 ما باید به تعالیم بودا را دنبال و جهان بهتر خواهد بود، باور قدیمی ما
Mohand
باور قدیمی ما بودایی بود؟ البته ما بودایی زیاد داشتیم بیشتر در خراسان بزرگ، افغانستان کنونی.

بسیار موثر و آموزنده! و البته، ابل تعمق!! ممنونو!
لیلا رضایی

با پوزش دوباره از شما اقای زعیم من در جایی خواندم که این گروه به مدت 2 سال پس از مرگ مائو قدرت را در دست داشتند و بعد کنار زده شدند و راه برای اصلاحات دنگ باز شد
رضا
آوريل 1976، باعث پاكسازي دنگ از حزب و خانه نشين كردن او شدند. سپتامبر 76، مائو مرد. اكتبر 76، باند 4 توسط هوا گو فنگ جانشيت مائو كه به رياست حزب رسيده بود دستگير و زنداني شدند. سال 1981، دادگاه آنها تشكيل شد. اواخر 1978 بود كه از دنگ اداي حيثيت شد و بصورت قدرت اصلي در چين ظاهر شد.

ببخشید اقای زعیم منظورم"گروه 3نفره"بود که پس از مرگ مائو به مدت 2سال تا سال1978 قدرت را دردست داشتند و دنگ شیائو پنگ(که قصد اصلاحات داشت)را به مدت 2 سال خانه نشین کرده بودندو سرانجام کنار زده شدند.
رضا
آنها باند 4 نفره بودند كه رهبرشان آخرين همسر مائو (جينگ كينگ) بود. اين گروه در زمان انقلاب فرهنگي (78-1968) به قدرت رسيدند و در زمان ناتواني مائو كنترل تمام ابزار قدرت حزب كمونيست را در دست گرفتند. علت قدرت گرفتنشان هم اين بود كه مائو تصميم هاي مهمش را توسط اين گروه به انجام مي رساند. گروه 4 به اضافه ژنرال لين بياو، آنچنان جامعه را با جنايت ها و كارهاي ضد مردمي اشان مختل كرده بودند كه يك ماه پس از مرگ مائو، ارتش عليه آنها كودتا كرد و هر 4 نفر دستگير و در محاكمه در سال 1981، دو نفر حكم اعدام گرفتند كه به حبس ابد كاهش داده شد و دو نفر 20 سال زندان گرفتند كه چند سال بعد آزاد شدند.

خب چین که بدتر از هند در چنگال دیکتاتوری کمونیستی مائو و بریگاد سرخ بود.هر دو کشور چین و هند عملا از دهه90 درهایشان را به روی جهان گشودند.ولی چین خیلی از هند جلوتر افتاد.در حالیکه هند حتی در زمان نهرو و ایندیرا قوانین منع کننده شدید برای سرمایه گذاری خارجی نداشت(البته در مقایسه با چین).
رضا
بريگاد سرخ يك گروه تروريستي ماركسيست لنينيستي ايتاليايي بود كه در دهه 1970 و 80 فعاليت مي كردند. قصد آنها براندازي دولت ايتاليا با اقدام مسلحانه و ايجاد يك حكومت ماركسيستي و خروج ايتاليا از ناتو بود، كه در اين راه افزون بر اقدامات تروريستي متعدد، نخست وزير ايتاليا، آلدو مورو، را هم به قتل رساندند. بريگاد سرخ هيچ ارتباطي با چين نداشت.

خب چین که بدتر از هند در چنگال دیکتاتوری کمونیستی مائو و بریگاد سرخ بود.هر دو کشور چین و هند عملا از دهه90 درهایشان را به روی جهان گشودند.ولی چین خیلی از هند جلوتر افتاد.در حالیکه هند حتی در زمان نهرو و ایندیرا قوانین منع کننده شدید برای سرمایه گذاری خارجی نداشت(البته در مقایسه با چین).
رضا
من تفاوت را شرح دادم. در آن زمان من با روند اقتصادي هند از دور آشنا بودم و مديران صنايع بزرگ هند را مي شناختم و درددل ها و شكايت هاي آنان را مي شنيدم. در 1986، من به دعوت صدر هيئت رئيسه شوراي اقتصاد چين به عنوان يك از صد شخصيت جهاني كارشناس مديريت و مشاوره صنايع، براي كمك به توسعه صنعتي چين به آنجا رفتم. در آنجا امكانات جديد را براي من شرح دادند و من متوجه شدم كه ديدگاه نوين آنها اقتصاد ليبرال است، ولي خيلي تدريجي كه باعث جنبش هاي ّبيشتر-طلبانه مردم نشود.

خب چین که بدتر از هند در چنگال دیکتاتوری کمونیستی مائو و بریگاد سرخ بود.هر دو کشور چین و هند عملا از دهه90 درهایشان را به روی جهان گشودند.ولی چین خیلی از هند جلوتر افتاد.در حالیکه هند حتی در زمان نهرو و ایندیرا قوانین منع کننده شدید برای سرمایه گذاری خارجی نداشت(البته در مقایسه با چین).
رضا
چين چون ديكتاتوري بود با فرمان رييس حزب، دنگ ژيائو پينگ، آرام آرام راه را براي بخش خصوصي باز كرد. همه مصوبه ها فرمايشي بود. دنگ اصلاحات را با قدرت و در قالب ديكتاتوري به اجرا درآورد. چين جمعيتي باسواد و كارگر داشت، در صورتيكه در هند بي سواد و بيكار بودند. نهرو و اينديرا منعي براي سرمايه گذاري نداشتند، ولي قانون سرمايه گذاري در هند هيچ جاذبه اي نداشت و البته مسكو هم سنگ اندازي مي كرد. در صورتيكه در چين قانون سرمايه گذاري ليبرالي را تصويب كردند.

پس نتیجه می گیریم که دمکراسی الزاما باعث قویتر شدن یک کشور دمکراتیک از یک کشور غیردمکراتیک نمیشود.وگرنه هند الان باید از چین قویتر بود.
رضا
نه اينطور نيست، رضاي گرامي. هند براي مدت زيادي، در زمان جواهر لعل نهرو و دخترش اينديرا گاندي، گرفتار روشهاي كمونيستي يا به قول خودشان سوسياليستي شده بود. هند سخت در چنگال نفوذ شوروي بود و از جهان آزاد و پيشرو جدا افتاده بود. شوروي نه مديريت علمي و نه تكنولوژي بدرد بخوري داشت كه به هند عرضه كند. فقط پس از آنها بود كه به تدريج به روشهاي اقتصادي آزاد روي آورد. در اقتصاد آزاد در دموكراسي، تصميمگيري ها كند است، ولي گشتاوري كه از پيشرفت ايجاد مي شود، بطور تصاعدي پيش مي رود.

با درود به جناب استاد زعیم 1.ژنرال مشرف یکی از افتخارات دوران حکومت خود را پیروزی در جنگ کارگیل می داند. 2.جناب استاد در حال حاضر موازنه نظامی میان هند و چین را چگونه می بینید؟ 3.به نظر شما علت عقب ماندن هند از چین از نظر اقتصادی چیست(با توجه به برابری تقریبی جمعیت2 کشور و مهم تر از ان حاکمیت دمکراسی در هند و حاکمیت استبدادی تک حزبی در چین)؟ 4.به نظر شما در صورتی که چین به سمت دمکراسی حرکت نکند در اینده از نظر اقتصادی از هند عقب نخواهد افتاد؟ با سپاس
سعید
پاسخ داده شده است.

با درود به مسئول سایت سوالات من در مورد هند و چین که دیروز فرستاده بودم نمایش داده نشده است ولی سوالات بالا در مورد عربستان و ایران که دیرتر فرستادم نمایش داده شده است.لطفا ان سوالات را هم نمایش دهید تا مهندس زعیم به انها هم پاسخ دهند. با سپاس
سعید
پاسخ داده شد.

درودی دوباره به استاد زعیم 1.جناب استاد ایا گمان نمیکنید سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد جدید عربستان نسبت به سلطان و نایف(که دو چهره ضد ایرانی حکومت سعودی بودند)میانه روتر است و شاید بندر بن سلطان در شرایط کنونی ضدایرانی ترین مقام رده بالای سعودی باشد؟ 2.به نظر شما چرا بندر بن سلطان از امریکا حرف شنوی دارد؟ایا وی از پس از انتصاب به سمت رییس سازمان اطلاعات عربستان برنامه های خود را با هماهنگی کامل با امریکا پیش خواهد برد؟ 2.قدرت و تاثیرگذاری سازمان اطلاعات عربستان در منطقه را در چه حدی می دانید؟ایا قدرت و نفوذ بیشتری از سازمانهای اطلاعاتی ایران دارند؟
سعید
1- ضد ايراني بودن آنها بدون اجازه امريكا كارآيي چنداني ندارد. 2- بندر بن سالطان براي 23 سال سفير عربستان در امريكا بوده تا اينكه توسط ملك عبدالله در سال 2005 به رييس شوراي امنيت ملي و رييس سازمان امنيت عربستان برگزيده شد. او تحصيلات خلباني نيروي هوايي را در آموزشكده هاي نيروي هوايي انگلستان و امريكا گذراند و تقريبا همه گونه جت جنگي را خلباني كرد تا اينكه در 1977 هواپيمايش سقوط كرد و يه ستون مهره هاي او آسيب رسيد. او سپس در دانشگاه جانز هاپكينز فوق ليسانس در روابط عمومي بين الملل گرفت. او از سال 1978 از سوي پادشاه عربستان به عنوان لابي ارتش عربستان در امريكا ماند تا اينكه 5 سال بعد به سفارت رسيد. بنابراين، ايشان ارتباط بسيار نزديك با سياستگزاران امريكا دارد و مي داند كه براي موفقيت بايد كارهايش را با امريكا هماهنگ كند. تاثيرگزاري سازمان اطلاعات عربستان در آن حدي نيست كه در شرايط عربستان بايد باشد، و در برابر سازمان اطلاعاتي ايران توان بسيار كمتري دارند.

با درود یاد پیروزی انقلاب مشروطه را گرامی بداریم..روزی که مرغمان از قفس پرید زیرا نخواستیم که بخت یارمان باشد. در حالی که هنوز امدادهای غیبی «بی بی سی» در سال ۱۳۵۷ فراموشمان نشده باز بار دیگر شاهد دسته گلی دیگر از جانب بوق دولت فخیمه یعنی «بی بی سی» هستم که بمدد جبهه ملی - اروپا قصد ایجاد جنگ روانی دیگری را دارند انهم فقط بدلیل نزدیک شدن ۲۸ امرداد ولاغیر! خبری که در خبرنامه جبهه ملی-اروپا بچاپ رسیده این سوال را پیش میکشد که تا کی و کجا باید باید بازی خورد؟ هر چند سال یکبار که موقعیت خطرناک میشود یکمرتبه از جیب عقب یکی ازاین اتش بیاران معرکه مدرکی از گوشه ناشناخته ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ روی میز خبرگزاریهای رو به ایران گذاشته میشود اما قسمت خنده دار برنامه موضوع ارائه چند برگ کاغذ است که تمام خطوط ان سیاه شده و علنا هم اعلام میکنند که دلیل اینکار هم محفوظ ماندن همکارانشان است که در قید حیاتند!! ولی هر چیز دیگری را که بگویند باور میکنیم راستی ما را چه میشود؟ حال بد نیست نگاهی به مقاله کذایی بیندازیم البته منبع حضرات «بی بی سی» است و دوستان فقط کپی فرمودند بفرمایید«سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، روز سه شنبه 22 ژوئن اسناد تازه ای را در ارتباط با کودتای 28 مرداد 1332 منتشر کرد که نشان می دهد دولت آمريکا قصد داشت در صورتی که کودتا عليه دولت دکتر محمد مصدق شکست بخورد، در ايران يک جنگ چريکی دامنه دار به راه بيندازد.» در اخر ببینید وضع طرف چقدر خراب شده که این مطالب سست بنیان را در خروجی خبرگزاریهای خودشان میگذارند و پاسخ و عکس العمل ما محکی است برای نشان دادن بلوغ سیاسیمان.
حميد
درست است كه بسياري از اين اطلاعات "فاش شده" هدف دار هستند. ما بايد كهنه پرستي را رها كنيم، ديوارهاي ذهني را فرو بريزيم، ولي زيركي حريفان خود در چالشهاي پيش رو فراموش نكنيم.

با درود به جناب استاد زعیم 1.ژنرال مشرف یکی از افتخارات خود را در دوران حکومتش پیروزی بر هند در کارگیل می دانست. 2.جناب استاد در حال حاضر توازن نظامی میان هند و چین را چگونه می بینید؟ 3.علت پیشی گرفتن چین از هند از نظر اقتصادی چیست؟به نظر شما اگر چین در اینده به سمت دمکراسی نرود از نظر اقتصادی از هند عقب نخواهد افتاد؟ با سپاس
سعید
1- ژنرال مشرف اين ادعا را در كتابش به نام "در خط آتش" كرده است و جنگ كارگيل را يك پيروزي تاريخي خوانده، كه با واقعيت فاصله بسيار دارد. طرح جنگ كارگيل توسط حسن عباس، رييس عمليات ارتش پاكستان در زمان ضياء الخق نوشته شده بود. ضياء الحق آن را نپذيرفت، زيرا ممكن بود تبديل به يك جنگ تمام عيار با هندوستان شود. ولي مشرف بعدها نقشه را پذيرفت و با اين ادعا كه "هندوستان آماده حمله به كارگيل مي شود"، به كارگيل حمله كرد. ارتش اسلامي افراطي طيبه هم ظاهرا براي كمك به مشرف عليه "هندوها"ي كافر به كارگيل نيرو فرستاده و بدون اطلاع مشرف حدود 800 كيلومتر مربع از سرزمين آنجا را تصرف كرد. هند كه فقط 4 لشگر در آنجا داشت مجبور شد لشگرهاي بيشتري را گسيل دارد. البته بررسي هاي بعدي ادعاي لشگر طيبه را رد مي كند. مشرف نواز شريف، نخست وزير پاكستان، را متهم مي كند كه از بروز جنگ آگاهي داشته و به او نگفته. همچنين ادعاي مشرف كه حمله را اول هند آغاز كرده با مدارك تاريخي همخواني ندارد. پاكستان در اين نبرد از 4 تپه استراتژيك كه تصرف كرده بود. پاكستان تپه 5090 "تپه ببر" و تپه 4875 را از دست داد و هنگامي كه آتش بس اعلام شد، تپه هاي 5300 و 5329 را در دست داشت كه پس از 4 روز بمباران شديد، آنها را نيز از دست داد. مشرف شمار كشته شدگان ارتش پاكستان را هم كمتر از واقعيت ذكر كرده بود و بسياري از تلفات ارتش خود را جزو تلفات ارتش طيبه شمرده بود. از آنجا كه مشرف متجاوز را هندوستان ذكر كرده، در صورتيكه ارتش طيبه و خودش گام اول را برداشته بودند، از دست ندادن خاك پاكستان را يك پيروزي خوانده است. 2- هيچ مقايسه اي وجود ندارد. چين بسيار قدرتمندتر است و روز بروز به قدرت نظامي خود مي افزايد، در صورتيكه هندوستان به علت دموكراتيك بودن، نمي تواند افزايش بودجه نظامي را در برابر نيازهاي جامعه به آساني توجبه نمايد. چين چاره اي ندارد بسوي دمكراسي برود. چين از سال 1986 كه جنبش توسعه اقتصادي خود را با كاربرد روشهاي اقتصاد ليبرال آغاز كرد به تدريج آزادي هاي مدني را هم لاك پشت وار افزايش داد. اين روش ادامه خواهد يافت و در نهايت در طي دو دهه آينده چين چيزي شبيه كشور امريكا يا كشورهاي اروپايي خواهد شد.

جناب استاد نظر شما درباره مقاله زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1904791
سعيد
من اين تحليل را درباره اينكه چرا ملك عبدالله بندر بن سلطان را رييس اطلاعات و نيز شوراي امنيت كرده تا حد زيادي درست مي دانم.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مقاله زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1904851
سعيد
من تا چند سال پيش در جريان تلاش براي بهبود پايداري بتون بودم. در آن زمان بمب هاي سنگرشكن امريكا فقط 2 متر در بتون آرمه معمولي نفوذ مي كردند. وقتي امريكا موفق شده بمب سنگر شكن با نفوذ 6 متر بسازد، مقاومت خود بتون مطرح شد. از جمله افزودني هايي كه آزمايش مي شد، الياف برنج و پشم فولاد و پين ها نازك پولادين بود كه من نمونه هايي از آن را هم از خارج آوردم، بود. من شادمانم كه مهندسان ما به ساخت بتون بسيار مقاوم موفق شده اند. شما در ارزيابي خود اينجور محاسبه كنيد كه قدرت نفوذي بمب بايد تقريبا تناسب تصاعدي با قدرت پايداري بتون داشته باشد. مثلا اگر بمبي در بتوني 2 متر فرو مي رود، اگر قدرت مقاومت بتون را در برابر ضربه بمب دوبرابر كنيد، قدرت نفوذي بمب بايد 4 برابر شود. البته سرانگشتي. در دوران جنگ 8 ساله براي حفاظت از تاسيسات خساس، مانند نيروگاهها، تلمبه خانه ها، پست هاي برق و غيره، من دادم شبكه اي از مفتول آلياژي از تيتانيوم و پولاد ساختند و آن را به كميته جنگ هيئت دولت براي آزمايش دادم. آن شبكه در برابر ار پي جي با شليك نزديك و بمب هاي عراقي پايداري مي كرد و در نهايت اگر بمب مي توانست آن را سوراخ كند، در همانجا منفجر مي شد و آسيبي به تاسيسات نمي رساند.

با در.د به شما جناب استاد زعیم 1.جناب استاد شما علت شکست هند در جنگ1962از چین را از نظر نظامی وسیاسی در چه می دانید؟ 2.به نظر شما چرا پاکستان در 3 جنگ با هند از این کشور شکست خورد؟ و با توجه به این مسئله چگونه پاکستان توانست در جنگ محدود کارگیل در سال1999(چند ماه پس از کودتای ژنرال مشرف)بر هند پیروزی نسبی بدست اورد؟ با سپاس
سعید
1- از سال 1359 هند در چند جنگ كوچك تصرفات پرتقال را پس گرفته بود و اين به كريشنا منون، وزير جنگ، غرور كاذب داده بود. وي آگاهي كامل از امكانات چين كه همانا موج صدها هزار سرباز بود نداشت، در صورتيكه بايد از جنگ كره و دخالت چين در آن چيزي مي آموخت. از سوي ديگر، هندوستان در زمان جواهر لعل نهرو به سوسيليسم گرو.يده و به مسكو نزديك شده بود. تسليحات هند، بچز آنها كه انگليسي بود و از پيش از جنگ جهاني مانده بود، بيشتر سلاح ها و تجيزات روسي بود كه به ناكارآمدي معروف بودند. دولت هند به علت حاكميت دموكراسي نمي توانست مانند چين شمار زيادي سرباز به جبهه بفرستد، چون بودجه آن را نمي توانست مصوب كند. ولي پس از شكست 1962، نهرو خود وزارت جنگ را بر عهده گرفت، از بريتانيا و امريكا و كانادا درخواست كمك نظامي كرد و حتا به ايران هم آمد از شاه كمك بگيرد. وقتي كمك هاي بريتانيا به هندوستان رسيد، چين اعلام آتش بس داد و متعهد شد نيروهاي خود را كه تا آسام پيش رفته بودند عقب بكشد. در ميهماني كه سفارت هند در تهران به افتخار جواهد لعل نهرو، كه همراه دخترش اينديرا گاندي آمده بود، پدر و مادر من هم حضور داشتند. 2- در جنگ اول شكست نخورد، در مورد حمله گسترده هند به كشمير غافلگير شد و البته در جنگ لاهور نيروي هوايي هند بسيار برتر بود و نيروي زميني هند 4 برابر پاكستان بود. پاكستان با نيروي هوايي خود نيروي هوايي هند را شكست داد (70 جت هندي را ساقط كرد در برابر 19) و راه پشتيباني ارتش هند را بست و هند جاده لاهور را ببندد. البته با فشارهاي بين المللي و بي نتيجه ماندن جنگ، هند به آتش بس تن داد. در جنگ دوم، هند نيروي زميني را شكست داد و تعداد زيادي را اسير كرد، چين كه از پاكستان حمايت مي كرد نيروهاي خود را در مرز هندوستان تقويت كرد و شوروي كه حامي هند بود خطر را حس كرده در صدد ميانجيگري برآود. البته ايران هم به پاكستان با دادن چند جنگنده امريكايي آنها را تقويت كرد. در جنگ سوم، كه پس از مرگ نهرو و نخست وزيري اينديرا گاندي رخ داد، با قيام استقلال طلبانه بنگالي ها با پشتيباني هندوستان آغاز شد. پاكستان به 11 پاديگاه هند حمله هوايي كرد، ولي هندوستان به فرماندهي جاكجي سينگ آماده بود. در اين جنگ پاكستان 80 هزار اسير داد كه همراه با ژنرال نيازي و 13 هزار كاركنان دولتي استان بنگال تا سه سال در هندوستان زنداني بودند. پاكستان بهيچوجه نمي توانست در دو جبهه ما هزار كيلومتر فاصله بجنگد. هندوستان با تجهيزات روسي مي جنگيد و شوروي آنان را براي پايداري در برابر چين بشدت تقويت مي كردند. در واقع هندوستان براي رويارويي با چين آماده مي شد و پاكستان برايش رقمي نبود. فرماندهان هندي آزموده تر و حسابگرتر بودند. در جنگ كارگيل، امريكا كه نفوذ خود را جانشين چين كرده بود، اطلاعات سري ارتش پاكستان را به هند مي داد. كي گفته كه پاكستان در جنگ كارگيل پيشرفت داشته؟ پاكستان پس از دادن 4000 كشته و سرنگون كردن 1 جت و 1 هليكوپتر هندي از مواضع خود عقب نشيني كرد و هندوستان دوباره مواضع خود را اشغال نمود.

با عرض سلام واحترام فراوان: با ید بگم در تمام کشورهای دنیا کودکانی که حالا صرفا یا بی سرپرست یا بی خانمان هستند ویا کودکان کار هستند مورد حمایت سازمان ونهاد های بین الملی قرار می گیرندوکمک های قابل قبولی دریافت می کنند اما در ایران اینطور نیست بیشتر این کودکان اولا مطلق به خانواده هایی هستند که از درد اعتیاد رنج می برندکه اصولادر سنین کودکی 6یا5 سال به جای مدرسه وتعلیم وتربیت به صورت کودکان کار در می ایند یاعده دیگراز خانواده ها چون توان دادن خرج ومخارج تحصیل کودکان را ندارندو انها را در خانه نگه می دارنندتا از تحصیل باز بمانندو.................... اما چرا براستی با اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودکان را قبول کرده است اما چرا نهادهای بین الملی کمک ها واموزش ها را به این کودکان ایرانی نمی کند سوال دیگر این است مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحصیل مانند کشورهای دیگر دنیا رایگان نیست پس به چه علت نهادهای بین الملی با به وجود اوردن فشار از طریق قانونی راه را برای بچه ها هموار نمی کنند.تا جمهوری اسلامی تحصیل را رایگان کند در ایران نهادهایی مانند سازمان بهزیستی وکمیته امداد وحتی خود اموزش وپرورش نیز باید شرایط را فراهم کنند من جمله ام را بایک سوال به اتمام می رسانم: به راستی چرا اینگونه که نهاد های بین الملی کاری دراین باره انجام نمی دهند ؟ باتشکروسپاس تمام فراوان از شما جناب اقای کوروش زعیم بابت طرحهای جالبی که باعث که نوع حرکت اجتماعی در ایران میشود. با تشکر
محمد حاتمی میلانلو
آقاي حاتمي گرامي، ما نياز به نهادهاي بين المللي براي نگهداري از كوكانمان نيستيم. آنها فقط بايد نقش نظارت و هشدار را داشته باشند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي خيلي چيزها هست كه بهيچوجه رعايت نمي شود. قانون اساسي يك دكور است.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد