Wednesday, December 8, 2021   امروز ,   چهارشنبه 17 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
18 اسفند 1391
روز جهاني زن، جام زهر نامردان - كورش زعيم

روز جهانی زن، جام زهر نامردان

كورش زعيم

  روز جهاني زن همانند روز جهانی حقوق بشر، روز جهانی منع شکنجه، روز جهانی آزادی مطبوعات و روزهاي جهانی ديگر، برای يادآوري حقوقي است كه بخشي از جامعه از آنها محروم نگه داشته شده است. روز جهاني زن بايد داشته باشيم. زیرا هنوز در جهان حکومت های استبدادی ايدئولوژيك مردسالار و جاهل هستند که عقده حقارت و عدم اعتماد به نفس ناشي از فقدان مردانگي خود را با محدود كردن و خشونت نسبت به مهمترين بخش جامعه و مردم کشورشان كه زنان هستند تسکین می دهند. همانند آنان که نژاد خود را برتر از نژاد دیگران می دانند يا باورهای خود را برتر از باورهای دیگران میدانند. اینان کسانی هستند که براستي نژاد خود را در برابر نژادهای دیگر و باورهاي خود را در برابر باورهاي دیگر حقير می شمارند و مي كوشند حقانيت كاذب خود را با اعمال تهديد و زور اثبات كنند؛ و همچنين نامرداني که زنان را بخاطر جنايتي كه خود مرتكب مي شوند سنگسار مي كنند يا ارزش جان او را نيمي از ارزش خود مي شمارند، يا براي جلوگيري از هوسبازي و چشمان بي حياي خود، زن را پرده مي پوشانند.

  زنان ستمدیده ترین قربانیان این فرهنگ جاهلیت هستند، زیرا شخصیتی مهربان تر، فداکارتر، بردبارتر، متعادل تر و بخشاینده تر دارند؛ زيرا در بسياري موارد از مردان باهوش تر و خردمندتر هستند، از حافظه بهتری برخوردارند و مدیران بهتری به شمار می آیند. این برتري ها همه مردان حقیر را پریشان می کند. وقتی این مردان حقیر و بی شخصیت در مقام های قدرت می نشینند، برای پنهان کردن حقارت خود از زور استفاده می کنند تا زنان را از ابراز وجود بازدارند. آنان زنان را بردگان خانگی و برای خدمت به شهوت و نیازهای شخصی خود می انگارند، از دانش آموختن و پیشرفت دانشيك آنان نگران هستند، زیرا خود نادانند و توان رقابت ندارند. آنان زنان را از رسیدن به مقام هایی که شایستگی آن را دارند باز می دارند، برای اینکه كاستي هاي خودشان آشکار نشود. آنان قانون می گذرانند تا زن را محدودتر از مرد و حقوق بشری و برابر او را انکار کنند تا زن همیشه سرگرم دشواری های زندگی خویش باشد و به رقابت با مرد نپردازد. زن را نیمی از مرد می انگارند، زیرا می دانند که براستی خود نیمی از زن هستند و زن بايد نيم باشد تا با آنان برابر شود. می خواهند که زن همیشه نیازمند مرد باشد، هرگز مستقل نباشد و یوغ خدمت به مرد را از گردن باز نکند. ما روز جهانی زن داریم تا به اینگونه مردان یادآوری کنیم که حقوق برابر نیمی از جمعیت را نمی توان انکار کرد.   


اين نیمی از جمعیت، در بسياري از جوامع بشري از بخشي يا تمامي حقوق مدنی و اجتماعی خود محروم است، زیرا گرفتار مردان خودخواه و نادان و بی فرهنگ هستند. برخی از ما مردان داستان می سازیم که خداوند سهم آفتاب را برای زنان نیمی از سهم مردان مقرر کرده یا حق نفس کشیدن آنان نیمی از مردان است، ولی وقتی برف می بارد سهم بام آنها چهاربرابر می شود. ما این فرهنگ قبيله اي ماقبل تاريخ را در بسیاری کشورهای برده داری جهان داشته ایم که بخشی از مردم را به علت رنگ پوست، نژاد، زبان و یا زن بودن از حقوق برابر مدنی و شهروندی محروم می کردند، به بردگی می کشیدند و از زنان برای لذت جنسی و توليد مثل و خدمت به مرد بهره برداری می کردند، مانند طالبان كه زن را چون گاو شيرده در خانه زنجير مي كنند؛ زیرا زور دارند، ولي فاقد عقل اجتماعي هستند. يا در يك كشور همسايه كه زنان در سده بيست و يكم تازه اجازه رانندگي پيدا مي كنند.

 

هنوز زنان در برخي كشورها گرفتار چنین فرهنگ واپس گرا هستند. ولي محدود کردن زن، بويژه زني كه در ايران و گستره جغرافيايي فرهنگ ایرانی پرورش يافته، که در کشورش هرگز برده داری وجود نداشته، که در کشورش از آغاز تاریخ، نه تنها از حقوق برابر برخوردار بوده که همدوش مردان در همه زمينه هاي زندگی درخشیده و شایستگی خود را نشان داده پذیرفتنی نیست. در ایران بزرگ چنان آزادی برای زنان وجود داشته که، در زمانی که دیگران دختران خود را زنده بگور یا خرید و فروش می کردند، در اینجا به فرماندهی سپاه می رسیدند، به وزارت می رسیدند، به فرمانروایی کشور می رسیدند: مانند آرتمیس هخامنشي که از خردمندترین و باهوش ترین فرماندهان نیروی دریایی ایران بود. مانند آتوسا، مادر خشايارشاه، شاعر و اديب برجسته ايران كه آموزش و پرورش همگاني را در ايران پايه گذاري كرد. مانند آرته آ وزیر خزانه داری اشکانی که تا کنون وزیری به همتایی او در شايستگي نیامده؛ مانند آزرمیدخت، که کمتر پادشاهی باهوشتر و خردمندتر بوده و مانند پورانداخت ساسانی كه بر ده كشور آسيايي فرمانروايي مي كرد، و کشور را از حالت جنگی دائم درآورد، صلح را به کشور باز گرداند و به اصلاحات داخلی از جمله لغو امتیازهای طبقاتی، گسترش عدالت در سراسر کشور، تعدیل مالیات ها و آزادیهای مدنی پرداخت. در زمان او شمار زيادي از سربازان ايران در جنگ با روم زن بودند. زنی که حمله تازیان به ایران را پیش بینی کرده بود و از فرماندهان ارتش خواسته بود که اختلافات را به کنار بگذارند و به نیرومند کردن ارتش بپردازند. اگر این زن چند سال بیشتر فرمانروایی می کرد، آن ضربه جبران ناپذیر هرگز به پیکر موجوديت و فرهنگ ایرانی وارد نمی آمد و ما گرفتار این فرهنگ زن ستیزي نمی شدیم.

 

ما دغدويه رازي مادر زرتشت و مبارز بزرگ عليه سوء استفاده از دين را داشتيم، و چيستا دخت زرتشت را داشتيم كه در دانش و خرد همتا نداشت. هلاله پادشاه بزرگ كيانيان كه همتاي او در ميان مردان پادشاه نبوده است. ما كاساندان همسر كورش را داشتيم كه اداره امپراتوري ايران را برعهده داشت و كفايت و مردمداري و عدالت او مردم را شيفته خود كرده بود و هنگام مرگ زودرسش مردم در سراسر امپراتوري سوگوار شدند. يوتاب خواهر آريوبرزن كه در كنار برادرش تا پاي جان با اسكندر مهاجم جنگيد. گردآفريد قهرمان و بانو گشسب دلير و زربانوي جنگاور كه هر سه مردان را سرآمد بودند. پرين، دانشمند بزرگ ايران كه برگهاي اوستا را از سراسر جهان آن روز گرد آورد و به زبان پهلوي براي آيندگان بازنوشت. 

 

انيس الدوله همسر ناصرالدين شاه و نقش زنان ايران در جنبش تنباكو كه به ياد ماندني است.  اين طاهره قزويني (قرت العين) زن برجسته دانشمند و شاعر و فاضل و سخنور بزرگ ايران بود كه نخست حجاب بردگي را بدور انداخت و سرانجام به دستور ناصرالدين شاه جاهل به قتل رسيد. در جنبش مشروطيت، اين سردار بي بي مريم بختياري بود كه نخست با سواران خود وارد تهران شد و در بهارستان سنگر گرفت و با قزاقها جنگيد.  

 

فهرست زنان نامدار در تاریخ ایران زمین از آغاز تاريخ تا كنون آنقدر گسترده است که توان نام بردن از همه آنان نیست. زنان بزرگ تاریخ معاصر ایران را هم که همگان می شناسند و بسياري شهرت جهانی یافته اند. ولی آنچه اثبات شده این راستي است که همیشه در شرایط برابر، و هر گاه زنان ايران فرصت فعاليت داشته اند، بهتر از مردان عمل کرده اند. ما اكنون بجاي اينكه وفادار به فرهنگ والاي ايراني هر تفاوت قانوني ميان زن و مرد را ننگ فرهنگي بشماريم، تحميل اين سنت بيگانه و ناشايست را بر جامعه خود تحمل مي كنيم. براستي اكنون اين مردان ناايراني هستند که در برابر زنان ایرانزمين احساس حقارت می کنند و از رقابت با آنان واهمه دارند. بهمين دليل است كه زنان برجسته جامعه   را آزار می دهيم و از كشور مي گريزانيم تا در ديار بيگانه ولي آزاد شايستگي هاي خود را نشان دهند. برابری زن را با مرد انكار مي كنيم، با او به خشونت رفتار مي كنيم و از حقوق و آزادي بشري محرومش مي كنيم. اگر ما مردان ايرانزمين شايستگي يا لياقتي از خود نشان مي دهيم و در جامعه براي ملت و ميهن و جهان سودمند هستيم، بخاطر اينست كه زن ايراني ما را پرورش داده است. آن مردان بيمار زن ستيز، ايراني پرورش نيافته اند.

 

اگر هیچ کشوری نیاز به روز جهانی زن نداشته باشد، ما نياز داریم، زيرا فاصله ما از آنچه بوده ايم تا آنچه اكنون شده ايم، مسافتي بس دور است. با بزرگداشت مقام و نقش زن در جامعه بايد به آن مردان ناشایسته ای که خود را سزاوار چهار زن مي شمارند و بنيادی ترین حقوق زنان ما را انکار می کنند، بفهمانیم که بجای اینکه زن ایرانی را تحقیر کنند و تا حد خودشان پایین بياورند، بايد بکوشند خود را تا حد زن ایرانی بالا ببرند.  

 

کورش زعیم

18 اسفند 1391 (8 مارس 2013)

 

بازدید صفحه: 1884
 آزادي هاي غير مشروع زنان: [سخنراني 26/1/43:] مگر با چهارتا زن فرستادن در مجلس ترقي حاصل مي شود؟ ...ما مي گوييم اينها را فرستادن در اين مراکز جز فساد چيزي نيست ... ببينيد اگر شما جز فساد چيز ديگري ديديد؟ ما با ترقي زنان مخالف نيستيم با اين فحشاء مخالفيم؛ با اين کارهاي غلط مخالفيم" (صحيفهء امام جلد 1 ص305). – "زن ها را وارد کرديد در ادارات؛ ببينيد در هر اداره اي وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلاً محدود است، علما مي گويند توسعه ندهيد به استان ها نفرستيد؛ زن اگر وارد دستگاهي شد اوضاع را بهم مي زند؛ مي خواهيد استقلالتان را زن ها تأمين کنند؟" (صحيفه امام جلد 1 ص118)- "نسوان حق مداخله در انتخابات را ندارند" ـ " وظيفة ديني همهء ماست که بگوييم و بخواهيم که قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود؛.. از ده ميليون نفر جمعيت زن ايراني فقط يکصد نفر زن هرجايي مايل است که اين کار بشود" (صحيفه جلد 1 ص 82-83). - "ما مي دانيم دست هاي جنايتکار عوامل استعمار مي خواهند بر ضد قرآن قوانيني وضع کنند . از تساوي حقوق زن و مرد دم مي زنند؛ يعني قرآن را زير پا گذاردن، يعني مذهب جعفري را کنار زدن، يعني قرآن را مهجور کردن و بجاي آن کتابهاي ضاله [تورات و انجيل] قرار دادن... اين تساوي حقوق زن و مرد ملغاست، آن از نظر بيست ميليون ايراني مردود و محکوم است" (صحيفه امام ج 1 ص 161).
 حمید
***

در ضمن سوالات فوق را باید از دولتمردان و قدرت مداران بپرسید نه از شخص دیگری...اول فکر کنید و بعد سخن بگویید
سعید
***

آقای حمید اگر منظورتان من هستم باید بگویم که صحبتهای شما بی ربط هستند!! ایران دیپلماسی پژوه،پول نفت و... چه ارتباطی به هم دارند!!؟ سایت"دیپلماسی ایرانی" در حدودی که ناچار به رعایت آن است، سایت خوبی در عرصه سیاست خارجی است.و من هم هر روز آنرا می خوانم. به نظر می رسد شما علاقه خاصی به ایراد گرفتن دارید!!!
سعید
***

اگر کسی از مبلغین سایت ایران دیپلماسی پرسید نزدیک یک تریلیون پول فروش نفت به چه استفاده ای رسیده است بدون معطلی و کش دادن موضوع٬ لیست زیر را اائه دهند تا مشت محکمی بر جایی باشد. - نیم تن مارمولک (کد تعرفه ۰۱۰۶۲۰۹۰) بعلت تقاضای شدید مردم برای اشنایی با فرهنگ مارمولکی -۷۴۰ تن آدامس(کد تعرفه ۱۷۰۴۱۰۰۰) برای هضم مواد پروتئینی مصرفی و ضررهای سماق مکیدن. -هزار تن شن و ماسه (کد تعرفه: ۲۵۰۶۱۰۹۰و ۲۵۰۶۱۰۱ )- نیم تن قلوه سنگ!!(تعرفه: ۲۵۱۷۱۰۱۰). خارک مرغوب کشور را به عربها گران میفروشند و شن و ماسه ارزان وارد میکنند و سو حاصله را هم برای اسد حواله میشود تا خوزستان از دستشان در نرود! این کله ها فقط لیاقت طلا کوب شدن دارند و بس. - ۱۲ و نیم هزار تن کود حیوانی هر کیلو ۴۰۰ تا ۵ هزار تومان(کد تعرفه:۳۱۰۱۰۰۰۰) نشان میدهد که حتا حیوانات هم به اندازه کافی مواد غذایی دریافت نمیکنند و باید نفت فروخت و مدفوع حیوانی وارد کرد!!عزت - یکهزار و ۴۰۰ تن خاک اره (کد تعرفه ۴۴۰۱۳۹۰۰) به یاد شعر معروف میرزاده عشقی افتادم که گفته: «خــــاكــــــم به سر ، زغصه به سر خاك اگر كنم - خـــــاك وطن كه رفت ، «خاک اره» به سر كنم ؟ - ۳ هزار تن ذغال چوب (کد تعرفه: ۴۴۰۲۹۰۰۰) فراز آورم لشکر گرزدار-از ایران و ایرج برآرم دمار - ۲ تن دفتر مشق(کد تعرفه ۴۸۲۰۲۰۰۰) مقایسه کنید ارقام واردات ذغال و دفتر مشق دانش اموزان را. -۶ تن کراوات (کد تعرفه: ۶۲۱۵۹۰۰۰) قدیمها میگفتند نان ندارد ٬ پیاز میخورد که اشتهایش باز شود. -*یک تن ریش و ابروی مصنوعی(کد تعرفه ۶۷۰۴۱۹۰۰) تیغ ریش تراشی کمتر ریش و موی بیشتر . - نیم تن نطفه نا معلوم و اسپرم گاو(کد تعرفه ۰۵۱۱۹۹۱۰ و ۰۵۱۱۱۰۰۰ واردات امسال کشور) وقتی که صبح تا شب شعار تنظیم خانواده داده شود مملکت با کمبود گاو روبرو میشود و کارها لنگ میماند. -۵۰۰ تن میخ (کد تعرفه ۷۳۱۷۰۰۰۰) + ۳۳۸ تن میخ پرچ (کد تعرفه ۷۶۱۶۱۰۱۰) از برادران وارد کننده میخ تقاضا میشود بیشتر وارد کنند چون ۵۰۰تن تقسم بر جمعیت کشور یعنی نفری ۶گرم لطفا بیشتر وارد کنید. - ۲۶ هزار تن پیچ و مهره (کد تعرفه ۷۳۱۸۱۲۹۰ و ۷۳۱۸۱۲۱۰ و ۷۳۱۸۱۱۹۰ و ۷۳۱۸۱۳۹۰) شکرآ - ۲۰۵ تن سنجاق قفلی (کد تعرفه: ۷۳۱۹۴۰۰۰) برادران ایران دیپلماسی پژوه لطفا تحلیل بفرمایند. - ۵۰۰ تن کلنگ(کد تعرفه: ۸۲۰۱۳۰۰۰)- ۸۲۰ تن بیل (کد تعرفه ۸۲۰۱۱۰۰۰) پس دسته بیل و کلنگ کو؟ -۲ هزار و ۲۰۰ تن اره دستی و نواری (کد تعرفه ۸۲۰۲۴۰۰۰ و ۸۲۰۲۳۹۰۰ و ۸۲۰۲۲۰۰۰و ۸۲۰۲۱۰۰۰) حتما یکی از کارگردانان قصد ساختن فیلم سینمایی«فرار بزرگ بزرگ»را دارد؟(قرن ۲۱) و( ارة دستی)؟!؟ -۸۰۰ تن مداد تراش(کد تعرفه ۸۲۱۴۱۰۱۰) برادر کاسب حبیب خدا اول مداد - بعد بفکر تراشیدن باشد
 حمید
***

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی استاد در ایران حقوق زنان پایمال می شود به این دلیل که بیشتر زنان به حقوق خود آشنا نیستند تبیعض علیه زنان در ایران تا حد زیادی بخاطر شرع حاکم بر ایران است مثلا حجاب اجباری یا حق4همسری برای مردان. فرهنگ هم تاثیرات خود را دارد مردانی که بخاطر تعصبات بیجا زنان را محدود کرده و آنان را ضعیفه به حساب می آورند.نظامی که بر ایران حاکم است در خود قانون اساسی اش تبعیضات فراوانی میان زن و مرد وجود دارد اگر هم اعتراضی شود می گویند نظام اسلامی است روحانیون حاکم به زنان به چشم موجودی نگاه می کنند که باید از آنان فرار کرد محدودشان کرد و جلوی حضور آنان را در اجتماع گرفت زیرا باعث تحریک مردان می شوند مثلا همین طرح تفکیک جنسیتی دختران و پسران در دانشگاه.این قبیل کارها توهین به شخصیت زن است.تنها در یک نظام سکولار است که حقوق زنان تامین می شود.من به عنوان یک مرد شرمم می آید که در جامعه ای زندگی می کنم که مردان آن به زنان اینگونه می نگرند و حقوقشان را پایمال می کنند. با سپاس
hossein bodaghi
در ايران حقوق زنان پايمال نمي شود، در جمهوري اسلامي حقوق زنان پايمال مي شود. اين توفاني است كه خواهد گذشت.

درود به استاد گرامی جناب استاد ولی ما هم می خواهیم عظمت ایران باستان را احیا کنیم.شاید اشتباه استراتژیک اوغلو به زبان آوردن آرزویش بود! آن هم احیای یک امپراتوری خونریز با سپاس
سعید
آرزوي ما تا آرزوي آنها از زمين تا آسمان تفاوت دارد. امپراتوري ما يك امپراتوري فرهنگي بوده است. امپراتوري مردم گرا، آزاديبخش، دانشيك، فن آور، رفاه گرا، پيشرو، با اقتصادي قدرتمند بر پايه صنعت خودمان نه دزدي ثروت ديگران. براي امن نگه داشتن همه كشورهاي همسايه براي مردم خودشان از دست مهاجمان و غارتگران. از زماني كه ما قلب مردم جهان را تسخير كرده بوديم و مقصد مهاجرت و پناهندگي مردم ستمديده ديگر كشورها، حتا يونان و روم و مصر، بوديم تا امروز كه ايالات متحده جاي ما را گرفته، هيچ "امپراتوري" در تاريخ بشريت نتوانسته با فرهنگ اجتماعي و سياسي ما ايرانيان رقابت كند. ما خيلي آسان مي توانيم دوباره قلب همسايگان تاريخي خود را بدست آوريم، اگر تبعيض و خشونت و فساد را كنار بگذاريم.

با درود به استاد گرامی جناب استاد زعیم نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913885 روزهای سخت برای خاندان آل سعود اتحادی که ایران برهم خواهد زد
سعيد
از زماني كه امريكاييان در عربستان نفت كشف كردند و در آنجا مستقر شدند، ريشه همكاري آنها در اصل نياز به انرژي كاشته شده بود. امريكا هيچ منافعي در عربستان بجز نفت ندارد، با حكومت آنجا مخالف است و آن كشور را بهيچوجه مستعد صنعتي شدن يا حتا كشاورزي نمي داند. بنابراين، طبيعي است كه با مرتفع شدن نياز به نفت، و در حد كم اهميت تري بازگشت ايران به عقلانيت، امريكا هيچ نيازي به حضور يا پشتيباني از عربستان نخواهد داشت.

درود به مهندس زعیم آیا قبل از انقلاب هم مقامات کشورهای عربی در حضور شاه یا نخست وزیر یا وزیر خارجه ایران، نام خلیج پارس را تحریف می کردند؟مقامات کشورهای غربی چطور؟
رضا
نه. هرگز جرات اين كار را نداشتند و به ذهنشان هم خطور نمي كرد. ايران چنان قامتي بلند در برابر آنها داشت كه فقط در پي حفظ دوستي بودند. هيچ كشوري به فرهنگ و تاريخ ايران بي احترامي يا تجاوز نمي كرد. اين كارها نخست توسط خود جمهوري اسلامي آغاز شد و اين جمهوري اسلامي بود كه خليج پارس را خليج اسلامي خواند.

درود متوجه شدید ما مردم ایران چقدر سریع سرکار میریم الان درست یک مدت با جریان تلویزیون نوریزاده سرکاریم ودوباره دعواهای بین خودمون شروع شده!
منصور
اين را مي پذيرم كه بخش عمده اي از فعالان سياسي ما مبارزه با يكديگر را به مبارزه با آنچه نمي خواهند ترجيح مي دهند، چون بدون اينكه خطر كنند و با دستگاه رويارو شوند مي توانند خود را "مبارز" بخوانند. اين آدمهاي بي خاصيت پيوسته با پيداكردن خائن و مزدور و جاسوس و نوكر و غيره خودشان را مشغول و آب را گل آلود مي كنند.

با درود به استاد گرامی جناب استاد زعیم نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913880/ %D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D9%BE%DB%8C %C2%AB%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%AF%D8%B1%DB%8C%C2%BB %D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%9F.html
سعید
ترکیه چگونه در پی «نوعثمانی گری» افتاد؟ داوود اوغلو خيلي خوب آغاز كرد. برنامه هاي او براي بالابردن اعتبار اقتصادي و سياسي تركيه در منطقه بسيار هوشمندانه بود و خوب كار كرد. براستي قدرت يافتن تركيه و كسب اعتبار و احترام جهاني با پشتوانه يك اقتصاد پويا . رو به رشد، موقعيت ايران را با شرايط سياسي ناهنجار و ضد ارزشهاي جهاني و يك اقتصاد فاسد در حال سقوط بسيار به خطر انداخته بود. من براستي هراس داشتم كه شايد دست اندازي آنها به قفقاز و آسياي مركزي به موفقيت بيانجامد. بنابراين خود دست بكار شدم كه رشته حياتي به اين كشورها وصل كنم تا زماني كه ما بتوانيم از انزوا درآيم و كشوري شايسته فرهنگمان شويم. ولي اشتباه فاحش داوود اغلو در ماجراي سوريه و آشكار كردن بلندپروازي زنده سازي امپراتوري عثماني با بازپسگيري كشورهاي از دست رفته عثماني(كه شامل عربستان و ليبي هم مي شد!) ناگهان موقعيت و منزلت تركيه را كاهش داد. امپراتوري عثماني يكي از خونريزترين و بيرحم ترين حكومت ها در تاريخ بود كه فقط مي توان آن را با آشور باستان سنجيد. ابراز چشمداشت به اروپاي خاوري جنوبي كه محل فجيعترين جنايتهاي عثماني شامل قتل عام و تجاوز گسترده به زنان و غارت و غيره نسبت به مسيحيان، كه حتا بدتر از جنايتهايشان در استان آذربايجان بويژه تبريز، و بدتر در آناتولي با قتل عام ارمنيان و مسيحيان و كردان، بوده مردم آنجا را يا ترساند يا خنداند. پس از اين اظهارات خيال من راحت شد كه حتا خود مردم تركيه هم كه 97% از نژادهاي غيرترك هستند نگران شده اند. احترام جهاني تركيه افت كرد. جامعه جهاني، بويژه قدرتهاي غربي كه حتا تجزيه تركيه را زير غبايشان پنهان كرده اند نرساند. با حضور داوود اوغلو ديگر تركيه نمي تواند اعتماد استراتژيك جهان غرب را داشته باشد. اين همان اشتباهي بود كه شاه كرد و به سقوطش منجر شد.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد شما فرموده بودید"پول باعث نمی شود کشورهای عربی نفوذی در منطقه و جهان داشته باشند". این در حالی است که امروزه قدرت مالی یکی از عوامل قدرت و نفوذ سیاسی هر کشور است. با توجه به مطلب زیر آیا گمان نمی کنید تا زمانی که ثروت نفتی کشورهای عربی به اتمام نرسد یک ایران دمکرات نمی تواند ابرقدرت بلامنازع منطقه باشد؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913828/%DB%8C%D8%A7 %D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%85%D8%A7 %D8%B1%D8%A7 %D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF %DB%8C%D8%A7 %D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D8%B3%D8%AF %D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
سعید
ثروتمند بودن "هر كشور" باعث نفوذ سياسي يا استراتژيك نمي شود. نروژ و سوييس هم ثروتمند هستند، ولي با وجود فرهنگ بالا و احترام آميز، نفوذ چنداني ندارند. قدرت اقتصادي ريشه دار مبتني بر توليد ملي و قدرتمندي طبقه متوسط و رفاه عمومي همراه با قدرت نظامي، نفوذ در سازمانهاي جهاني مانند سازمان ملل، بانك جهاني، سازمان بازرگاني جهاني و غيره، و همچنين نيازمند بودن ديگر كشورها، يك كشور را صاحب نفوذ مي كند. ثروتي كه بدون كار و توليد از زير زمين دزديده شده باشد در يك كشور كه فقط اعضاي يك قبيله يا خاندان خاص از آن ثروت بهره مي برند و فرهنگي كه مورد پذيرش مردم جهان نيست و نظامي مبتي بر تبعيض مذهبي و قبيله اي و جنسيتي و نقض فاحش حقوق بشر در سرپيچي از قانونهاي بين المللي هيچ كشوري را صاحب نفوذ نمي كند.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد در سریال ترکیه ای"حریم سلطان" که از یک شبکه ماهواره ای فارسی پخش می شود و مربوط به زمان حکومت سلطان سلیمان عثمانی است، وی به فرزندش می گوید: زبان پارسی را فرا بگیر و فراموش نکن ایران زمین مهد تمدن است. جناب استاد با توجه به جنگهای ایران و عثمانی و دشمنی آنها با ایران آیا شما از نظر تاریخی این گفته را تایید می کنید؟ با سپاس
سعید
من اين سريال را نديده ام و از آن بد بيشتر شنيده ام تا خوب. ولي اگر چنين سخني گفته باشد، عين حقيقت است، زيرا دولت عثماني با وجود رقابت و دشمني با ايران، بهترين مروج زبان پارسي بود تا سلطان سليم كه ناگهان رگ توركيش گل كرده بود، همه مكاتبات ديواني به پارسي بود و زبان رسمي دولت پارسي بود، زيرا تركي مغول يا سلجوق نوشتاري نبود و وواژه ها وفعل ها و دستور زبانش بسيار ناقص و ناكارآمد بود. سليم دستور داد براي زبانشان خط درست كنند. البته او و سليان آخرين پادشاهان بودند و البته از خونخوارترين. شما اگر به كاخ توپكاپي برويد، فقط سروده هاي شاعران ايراني سراسر نوارهاي تزييني زير سقفها را زينت بخشيده است.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد