Saturday, November 27, 2021   امروز ,   شنبه 6 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
28 خرداد 1397
منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران: زعیم، رشیدی، باوند

منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران

Image result for ‫جبهه ملی ایران‬‎

منشور شهروندی جبهه ملی ایران بر پایه منشور جبهه ملی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، و شناخت حقوق فرد فرد مردم ایران، شامل آزادی های مدنی و شخصی، برابری در برابر قانون مصوب با رای مستقیم و آزاد مردم ایران، بی توجه به زادگاه، باورهای مذهبی، جنسیت، قومیت، زبان محلی، شهروندی بومی یا مهاجر، و بهره برداری از همه امکانات سراسر کشور، و تعهدات برابر نسبت به کشور، جامعه و هم میهن به شرح زیر است: 

یک: حقوق شهروندی: حقوق و تکلیف هر شهروند در جامعه ایران را خود مردم تعیین میکنند؛ و ملت ایران را همه مردم ساکن در سراسر کشور تشکیل می دهند. تمامیت ارضی، سرزمین جغرافیایی و منابع طبیعی زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی غیرقابل تجزیه و تفکیک و متعلق به همه مردم ایران میباشند. جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران زمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض به هر دلیل عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.

دو: آزادی های مدنی: ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصونیت از آزار و خشونت حکومتی، برابری زن و مرد و برخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان باور داریم، و تامین حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است را از مهمترین وظایف یک دولت ملی میدانیم.

سه: رسانه ها: مردم حق دارند و باید از همه تصمیم هایی که درباره آنان و یا تاثیرگذار در زندگی آنان و یا به هر صورت در رابطه با آنان باشد آگاه باشند. با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي همگاني، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، درخبردهي و آگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران هر گونه رسانه را بعنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ اجتماعی و سیاسی، تحکیم همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند. 

چهار: انتخابات: مردم ایران در انتخابات آزاد نمایندگان خود را در مجلس شورای ملی و مجلس مهستان، مجلس های شورای استان و مهستان استان، شورای شهر، شورای بخش و شورای روستا با رای آزاد انتخاب و درباره امور محدوده حوزه جغرافیایی خود تصمیم گیری و قانونگذاری میکنند. مجلس مهستان ملی شامل دو نماینده از هر استان بی توجه به جمعیت و مساحت استان خواهد بود. همه لایحه ها باید در هر دو مجلس به تصویب برسند. در استان هم مجلس مهستان شامل دو نماینده از هر بخش خواهد بود. تصمیمات نمایندگان مردم در هر سطح نباید در نفی یا تناقض با قانون اساسی آینده و یا مجلس بالاتر باشد؛ بویژه مجلس های ملی و سراسری که همه مردم کشور در انتخاب نمایندگان آن شرکت دارند .

پنج: آموزش: سامانه آموزش و پرورش باید وسیله افزايش دانش و رشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون نگرانی مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشهای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند. 

شش: حقوق زنان: از آنجا كه زنان نيمي از نيروي انساني جامعه هستند، و با توجه به نقش مهم و بزرگ مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان که بر عهده دارند، باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادين ملي، بايد آگاهانه بر اين نيروي گسترده تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا را بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه، با حقوق برابر با مردان، فراهم سازيم.  

هفت: حقوق صنفي و كارگري: همه صنف ها حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروههايي كه در بنگاههاي اقتصادي بكار اشتغال دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع از حقوق قانوني خود و تلاش براي بهبود شرايط زندگي و كار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون كنند.

هشت: بهداشت و درمان: با توجه به اهميت بهداشت و درمان در تندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از بیمه درمانی و از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت آنها داشته باشد. اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین میبرد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل میسازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه  را آسیب میرساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد. 

نه: امنيت اقتصادي و مالكيت: از آنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم و نیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، ما بر این باور هستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری در ابزار تولید و کارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد. هزینه های جاری دولت باید فقط از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی و افزایش سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی می دانیم. اقتصاد ایران در دست مردم ایران خواهد بود و دولت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی را نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی و نظامی با تصویب مجلس های شورای ملی و مهستان.

ده: منابع طبیعی: همه منابع و امکانات طبیعی و سراسری مانند نفت و گاز، معادن و جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها و سواحل کشور متعلق به همه مردم ایران است، بایستی برای مواردی بهره برداری شود که سود آن مستقیما به نفع همه ملت ایران با الویت مردم دورافتاده ترین و عقب مانده ترین نقاط کم برخوردار کشور باشد. مردم در هر سطح کشوری هزینه اجرای مصوبات مجلس های خود و روش تامین آن هزینه ها را خود تصویب میکنند. هیچ مرجع دیگری حق تصمیمگیری برای بهره برداری از منابع طبیعی، مالی و خزانه کشور را نخواهد داشت. مردم باید از جزئیات هرگونه درآمد و هزینه که کارگزاران آنان دریافت و پرداخت می کنند آگاه باشند. همه نامزدان پستهای انتخابی یا انتصابی بایستی پیش از انتخابات یا انتصاب حکومتی، درآمد ها و دارایی های خود و منابع آنها را گزارش کنند.  

یازده: سیاست خارجی: مردم ایران شایسته آزادی و رفاه در سایه امنیت داخلی و خارجی هستند و لازمه این امر روابط همزیستی مسالمت آمیز و همکاری در سایه احترام متقابل با همه کشورهای جهان، و دوستی و همکاری با همه همسایگان است. از آنجا که بیشتر همسایگان در گستره فرهنگ ایرانی قرار دارند، و با ما پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی دارند، همکاری و یگانگی با آنان در الویت سیاست خارجی جبهه ملی ایران است.

دوازده: فقرزدایی: هدف ما مشارکت موثر همه مردم ایران در تعیین سرنوشت خود است؛ و مشارکت موثر تنها در توانایی جسمی و روانی مردم بدست می آید. از آنجا که آسیب پذیرترین و عقب مانده ترین بخش های جامعه ایران، بی سوادان، طبقات فقیر در سنین بالا و مردم ساکن در حاشیه شهرها هستند، برنامه های فقرزدایی، سوادآموزی، توسعه اجتماعی و فرهنگی با الویت بر مبنای نیازهای آنان تنظیم خواهد شد. در تخصیص منابع و امکانات سرمایه گذاری به طبقات عقب مانده و نقاط عقب مانده الویت داده میشود.

جبهه ملی ایران

تهران - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷خ


اصول باورها و هدفهای جبهه ملی ایران

مصوب نشست امرداد ۱۳۸۳ شورای مرکزی

اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.


اصل دوم: تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.


اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسلام، و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.


اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.


اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویش های تمامی مردم سرزمین ایران.


اصل ششم: تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران.

 

اصل هفتم: اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.


بازدید صفحه: 915
 با سلام یکی از دغدغه های ایران امروز و هدف ها وبایسته های ایران فردا تغییر قوانین موضوعه فعلی خصوصا در مبحث قوانین کیفری برگرفته از آموزه های شرعی میباشد. جرم انگاری های عدیده و مجازات ای خارح از استاندارد های متداول خصوصا در مبحث حدود اسلامی و جرائم امنیتی در سایر کشورها چهره ای خشن غیر انسانی ومغایر با موازین انسانی از کشور ما به دنیا معرفی نموده است . یقینا در فردای رهائی این دغدغه ها در الویت قرار خواهد گرفت داود شاه ولی . وکیل پایه یک دادگستری
داود شاه ولی ( بختیاری
درست است. قانونهای شرع مربوط به دوران ماقبل تاریخ عربستان بوده که دولتی و قانون مدونی نبوده. آنها برای جلوگیری از جرم و جنایت قانون های قبیله ای سختی را اعمال مبکردند. در صورتیکه در همان زمانها ایران قانونهای مردمگرا و انسانی داشته است. همه این قانونهای خشن و متناقض و ضد بشری باید کنار گذاشت شوند. آیین دادرسی مدنی و جزای خودمان باید جایش را بگیرد.

به نام نامي ايران ! جناب آقاي مهندس كوروش زعيم، درود بر شرفت ! برنامه اي با هموندان جبهه ملي نوشته ايد كه ضامن آزادي، استقلال، پيشرفت و عدالت اجتماعي در ايران آينده خواهد بود. ايران هرگز نخواهد مرد !
پادياوند
امیدواریم.

چرا باید روزه شک دار بگیریم و امنیت خودمان را به هند‌وستان(مهار پاکستان) یا اختلافات درونی کشورهای عرب وابسته کنیم؟ با عضویت در ناتو امنیت ما بطور کامل تضمین میشود
Reza
ما می توانیم با ناتو پیمان نظامی داشته باشیم بی اینکه عضو باشیم.

آقای abu ahmad ahvazi و خانم soheyla javadi و چند نام دیگر در واقع یک نفر هستند که با اسامی مختلف در اینجا نظر می‌دهند.
جلیل
برای من مهم نیست، من همه را پاسخ میدهم.

جناب استاد امضای پیمان امنیتی-نظامی با آمریکا بدون عضویت در ناتو چطور؟(که یکی از اهدافش از بین بردن امتیازات نظامی-امنیتی کشورهای عرب بر ایران است) سپاس
سعید
روسیه و چین از دایره دوستی ما خارج خواهند شد.

رییس جمهور بهتر است همان نقشی را داشته باشد که در فرانسه دارد. هر چند من خودم طرفدار سیستم ریاستی هستم( مانند آمریکا).سپاس
دیدگاه شما، هر کس که هستید، محترم است. ما باید ترازو باشیم.

بهتر نیست رییس جمهور منتخب مجلسین باشد و تشریفاتی؟
abu ahmad ahvazi
رئیس جمهور نیمه تشریفاتی خواهد بود، یعنی توسط مردم انتاب خواهد شد، ولی وظیفه اش تنها سیاست خارجی و پدافندی خواهد بود. نخست وزیر کشور را اداره خواهد کرد.

درود به استاد گرامی چرا دلیلی ندارد ما درخواست عضویت ناتو را بکنیم!؟ در حالیکه با تهدید پاکستان اتمی از شرق، روسیه از شمال و کشورهای عرب از جنوب روبرو هستیم. ارتش نوین شده ایران هم نمی‌تواند به تنهایی در برابر این تهدیدات بازدارندگی ایجاد کند. در نتیجه یا نیاز به سلاح اتمی داریم یا عضویت در ناتو،وگرنه امنیت ما روی شن روان خواهد بود
سعید
پاکستان را هندوستان مهار می کند. من از دهه 1370 پیشنهاد می کردم که ما با هندوستان و مصر پیمان دفاعی داشته باشیم، وای این آقایان توی مذهب گیر کرده اند و نیز اصرا دارند نام آدم کشها را خلاف میل مصری ها روی خیابانها بگذارند. راهبرد و آینده سرشان نمی شود. روسیه به ما حمله نمی کند، هما کریمه بریشان کلی هزینه داشت. تازه کریمه مال خودشان بود.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد