Saturday, December 4, 2021   امروز ,   شنبه 13 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
7 آذر 1397
بیانیه شماره ۳ شورای جبهه ملی ششم - منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران

بیانیه شماره ۳ شورای جبهه ملی ششم

منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران


منشور شهروندی جبهه ملی ایران بر پایه منشور جبهه ملی ایران [1]، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه، منشور سازمان ملل متحد، و شناخت حقوق فرد فرد مردم ایران، شامل آزادی های مدنی و شخصی، برابری در برابر قانون مصوب با رای مستقیم و آزاد مردم ایران، بی توجه به زادگاه، باورهای مذهبی، جنسیت، قومیت، زبان محلی، شهروندی بومی یا مهاجر، و بهره برداری از همه امکانات سراسر کشور، و نیز تعهدات برابر نسبت به کشور، جامعه و هم میهن به شرح زیر است:


یک: حقوق شهروندی: حقوق و تکلیف هر شهروند در جامعه ایران را خود مردم تعیین میکنند؛ و ملت ایران را همه مردم متولد یا مهاجر در سراسر کشور تشکیل میدهند. تمامیت ارضی، سرزمین جغرافیایی و منابع طبیعی زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی تجزیه ناپذیر و تفکیک ناپذیر و متعلق به همه مردم ایران میباشند. جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران زمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا ریشه های نژادی بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض بهر دلیل عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.


دو: آزادی های مدنی: ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصونیت از آزار و خشونت حکومتی، برابری زن و مرد و برخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان باور داریم، و تامین حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه تعیین کرده اند را از مهمترین وظایف یک دولت ملی میدانیم

سه: رسانه ها: مردم حق دارند و باید از همه تصمیم هایی که درباره آنان و یا تاثیرگذار در زندگی آنان و یا به هر صورت در رابطه با آنان باشد آگاه باشند. با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي همگاني، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، در خبردهي و آگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران هر گونه رسانه را بعنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ اجتماعی و سیاسی، تحکیم همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند. 


چهار: انتخابات: نمایندگان منتخب با رای مستقیم و آزاد مردم ایران در مجلس موسسان قانون اساسی آینده ایران را تدوین و تصویب خواهند کرد. مردم ایران در انتخابات آزاد نمایندگان خود را در مجلس شورای ملی و مجلس مهستان، مجلس های شورای استان و مهستان استان، شورای شهر، شورای بخش و شورای روستا با رای آزاد انتخاب و درباره امور محدوده حوزه جغرافیایی خود تصمیم گیری و قانونگذاری میکنند. مجلس مهستان ملی شامل دو نماینده از هر استان بی توجه به جمعیت و مساحت استان خواهد بود. همه لایحه ها باید در هر دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان به تصویب برسند. در استانها هم مجلس مهستان شامل دو نماینده از هر بخش خواهد بود. تصمیمات نمایندگان مردم در هر سطح نباید در نفی یا تناقض با قانون اساسی ملی کشور یا مصوبات مجلس بالاتر از خود باشد. مردم باید از جزئیات هرگونه درآمد و هزینه که کارگزاران آنان دریافت و پرداخت میکنند آگاه باشند. همه نامزدان پُستهای انتخابی یا انتصابی بایستی پیش از انتخابات یا انتصاب حکومتی، درآمد ها و دارایی های خود و منابع آنها را گزارش کنند.


پنج: آموزش: سامانه آموزش و پرورش باید وسیله افزايش دانش و رشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره دبیرستان رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون نگرانی مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشهای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند


شش: حقوق زنان: از آنجا كه زنان نيمي از نيروي انساني جامعه هستند، و با توجه به نقش مهم و بزرگ مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان که بر عهده دارند، باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادين ملي، بايد آگاهانه بر مشارکت گسترده اين نيروي موثر تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه، با حقوق برابر با مردان، فراهم سازيم. 

 

هفت: امنیت سرمایه گذاری و حفظ دستاوردها: پیشرفت اقتصادی همیشه حاصل تلاش، خطرپذیری و نوآوری نخبگانی بوده که به امید سود، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، اندوخته و توانمندی خود را بکار برده و برای دیگران فرصت های شغلی و  امکان کسب درآمد ایجاد کرده اند، که پایه ایجاد مقام و موقعیت اجتماعی فرد و احراز شرایط کسب مقام ممتاز در جامعه است. جبهه ملی ایران با ارج نهادن بر مقام کارآفرین در هر سطح و در چارچوب قانون و مصوبات نمایندگان مردم، از سرمایه گذاریهای کارآفرینان پشتیبانی و با تامین نیازمندیهای مالی و ارائه راهنمایی مدیریتی و فنی در محیط رقابتی و شرایط مساوی بایستی به بارور شدن ایده ها و استعدادهای کارآفرینان، بویژه جوانان، کمک نمود.  


هشت: امنيت اقتصادي و مالكيت: ما بر این باور هستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری در ابزار تولید و کارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد. هزینه های جاری دولت باید فقط از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و به میزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات و عوارض بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی و افزایش سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی میدانیم. هدایت اقتصاد ایران در دست مردم ایران خواهد بود و دولت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی و نظامی که مجلس های شورای ملی و مهستان با تصویب بودجه برای آنها اجازه دخالت و فعالیت میدهند.


نُه: حقوق صنفي و كارگري: فعالان همه صنف ها و کارگران حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروههايي كه در بنگاههاي اقتصادي بكار اشتغال دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع از حقوق قانوني خود و تلاش براي بهبود شرايط زندگي و كار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش توان رقابتی رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون یا کنفدراسیون كنند .


ده: بهداشت و درمان: با توجه به اهميت بهداشت و درمان در تندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم طبقات پایین جامعه نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از بیمه درمانی و از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت لوازم و کار آنها داشته باشد. اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین میبرد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل میسازد و به امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه  آسیب میرساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد. 


یازده: منابع طبیعی و میراث تاریخی: همه منابع و امکانات طبیعی و سراسری مانند نفت و گاز، معادن و جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها و سواحل کشور متعلق به همه مردم ایران است، بایستی برای مواردی بهره برداری شود که سود آن مستقیما به نفع همه ملت ایران با الویت مردم دورافتاده ترین و عقب مانده ترین نقاط کم برخوردار کشور باشد. مردم در هر سطح کشوری هزینه اجرای مصوبات مجلس های خود و روش تامین آن هزینه ها را تصویب میکنند. هیچ مرجع دیگری حق تصمیمگیری برای بهره برداری از منابع طبیعی، مالی و خزانه کشور را نخواهد داشت. میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی کشور از آن همه مردم ایران می باشد و هرگونه آسیب یا خرید و فروش آن جرم میباشد. نحوه نگهداری و بهره برداری از آنها را قانون تعیین میکند. 


دوازده: سیاست خارجی: مردم ایران شایسته آزادی و رفاه در سایه امنیت داخلی و خارجی هستند و لازمه این امر روابط همزیستی مسالمت آمیز و همکاری در سایه احترام متقابل با همه کشورهای جهان، و دوستی و همکاری با همه همسایگان است. از آنجا که بیشتر همسایگان ما در گستره فرهنگ ایرانی قرار دارند، و با ما پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی دارند، همکاری و هماهنگی با آنان در الویت سیاست خارجی جبهه ملی ایران است.


سیزده: فقرزدایی: هدف ما مشارکت موثر همه مردم ایران در تعیین سرنوشت خود است؛ و مشارکت موثر تنها در توانایی جسمی و روانی مردم بدست می آید. از آنجا که آسیب پذیرترین و عقب مانده ترین بخش های جامعه ایران، بی سوادان، طبقات فقیر در سنین بالا و مردم ساکن در حاشیه شهرها هستند، برنامه های فقرزدایی، سوادآموزی، توسعه اجتماعی و فرهنگی با الویت بر مبنای نیازهای آنان تنظیم خواهد شد. در تخصیص منابع و امکانات سرمایه گذاری به طبقات عقب مانده و نقاط عقب مانده الویت داده میشود .


چهارده: حقوق بنیادین فردی و تعهد جامعه در برابر فرد: جبهه ملی ایران باور دارد که هر ایرانی حق داشتن کار با درآمد کافی برای اداره یک خانواده، و متناسب با استعداد، مهارت و دانش آموختگی خود دارد. ایرانی حق دارد سربلند و با افتخار در سطح جهانی، و شاد زندگی کند. فراهم بودن امکانات و تسهیلات ورزشی، تفریحی، گردشی و مسافرت حق هر ایرانی است. هر ایرانی حق دارد با داشتن آرامش فکری و روحی و عاری بودن از ترس و نگرانی های اجتماعی و مالی روزمره بتواند استعداد و توان خویش را بکار گیرد و به عالیترین سطح رقابتی ممکن از نظر سیاسی، اجتماعی و شغلی در سطح جهانی پیشرفت کند. وظیفه نظام اقتصادی و سیاسی کشور است که با اتخاذ سیاست های مناسب و تخصیص بودجه و منابع برای پژوهش هدفهای بالا برنامه ریزی کند. برنامه ریزی درست برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور از اتلاف منابع و تسهیلات آموزشی و، بالاتر از همه، از اتلاف وقت و عمر جوانان جلوگیری می کند.

 

(جبهه ملی ایران (شورای ششم

تهران - دوشنبه ۷ آذر  ۱۳۹۷خ

بازدید صفحه: 989
 ba salam khedmate shoma mohandes zaim egtesade keshvar masolesh nokostvazir ast ? shaad bashid
soheyla jaavadi ashteyani
وزیر اقتصاد (که خواهد شد خزانه داری) و بانک مرکزی. تصمیم های عمده در هیئت وزیران.

agar garar basheh president tashrifati basheh chera majlesn entekhab nakonan? shad bashid
soheyla jaavadi ashteyani
مجلس برای گزینش نخست وزیر رای گیری میکنند.

با بهترين درودهاي دوستانه آيا نظام سياسي ايران در آينده يك سيستم غير متمركز و بصورت فدرال خواهد بود ؟ سيستم سياسي در ايران آينده پارلماني مانند آلمان خواهد بود و يا رياستي مانند آمريكا و تركيه فعلي ؟ با سپاس از شما پادياوند
كامران پادياوند
غیر متمرکز بر پایه سیستمی که من پیشنهاد کرده ام نه فدرالیسم. بحث انتخابات را در این تارنما بخوانید.

In dealing with the Islamic Republic, Jeremy Hunt (UK foreign secretary) has repeated the mistake of his predecessors by believing that he is dealing with a normal state structure in which men who act as high officials truly represents the decision-making machinery.
soheyla jaavadi ashteyani
I wish him success, but in UK foreign policy is not all in the hands of FM. A special section of MI6 do their own thing.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد